Illustrasjonsbilde fra Skedsmo kirke.

Les om de nye forslagene i Aftenposten og hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

- Allerede i dag bygges det ned mye matjord. Med nye muligheter for omdisponeringer, dispensasjoner og avvikling av prosessene som sikrer regional samordning, frykter vi at jordvernet kommer under enda større press, sier Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag.

Per Skorge.- Regjeringen har mye å bevise. De siste årene har Jan Tore Sanner opparbeidet seg en lang liste med saker der hensynet til matproduksjonen har måttet vike. Det holder ikke med verbale forsikringer om å styrke jordvernet, sier Skorge og slår fast at matjorda må sikres sterkere beskyttelse gjennom lovverket.- En absolutt forutsetning for at Bondelaget skal støtte økt dispensasjonsadgang for bygging i landbruksområder, er at dyrka og dyrkbar mark er unntatt. Det er også avgjørende at det legges inn en buffersone mellom boliger og landbruksaktiviteten, sier Skorge.

Noen av forslagene vil kunne bidra til enklere saksbehandling for landbruksnæringen, dette gjelder blant annet større muligheter til å sette i gang ny virksomhet i tilknytning til gårdsdriften. I dag kan man bli møtt med krav om omfattende søknader dersom man ønsker å ta i bruk mer av ressursgrunnlaget på gården som ved å åpne serveringssted, landbruksverksted, leie ut rorbu og naust eller tilrettelegge for jakt og fiske.

- Det er positivt om regjeringen legger bedre til rette for muligheten til mer aktivitet og flere virksomheter i landbruket. Vi har store ressurser som kan bidra til økt aktivitet og verdiskaping. Et smidigere regelverk kan også åpne for at flere kan få muligheten til å bo i landbruksområder, noe som vi ønsker velkommen, sier Skorge.

Høringsfristen på regjeringens forslag er 15. november. Norges Bondelag vil utarbeide en mer detaljert oversikt over virkningene av de ulike endringsforslagene fra regjeringen.

Fakta:

  • I 2014 ble det vedtatt bygd ned 9.970 dekar matjord. Dette omfatter 5.710 dekar dyrka mark og 4.277 dekar dyrkbar mark. Dette tilsvarer ca 40 gjennomsnittlige gårdsbruk.

Eksempler på nedbygging av matjord godkjent av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner:

  • Time kommune, 63 dekar til boliger i Bybåndet Sør
  • Trondheim kommune, 1050 dekar til bolig og næringsbygg
  • Vestby kommune: 75 dekar til IKEA på Delijordet
  • Os kommune (Hordaland), 27 dekar til bolig
  • Sandes kommune, 65-155 dekar til ny trase for E39

Kontakt Per Skorge, tlf 97524938.