Matindustrien viser muskler

Av Per Ole Ranberg,
 • Tips en venn om denne siden

Verdiskapingen i matindustrien har vært sterkere enn i øvrig industri for perioden 1996-2012.

Det går fram av rapporten fra Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) "Mat og industri 2013". Matindustrien er en av de største industrigrenene i Norge og har stor sysselsetting i distriktene med matindustribedrifter spredt ut over hele landet.

Rapporten trekker fram økning i flere indikatorer:

 • antall sysselsatte,
 • bedrifter,
 • produksjonsverdi
 • verdiskaping.

Betydelig økning av import matvarer

Tinemeieriet Fossheim, copyright: Tine Mediebank.De siste 15 årene har det vært en betydelig økning i import av mat- og drikkevarer, mens eksportutviklingen har vært langt mer moderat. Importverdien på «industriell»1 mat er anslått til 29,2 mrd. kroner i 2012 - en økning på 6,6 prosent fra 2011. Eksportverdien er anslått til 5,4 mrd. kroner, en økning på 10,2 prosent fra 2011.

Økt konkurranse på hjemmemarkedet

 

Norsk matindustri opplever økt internasjonal konkurranse på hjemmemarkedet.

Mens matindustriens hjemmemarkedsandel lå på 89 prosent i 1995, er denne nå på om lag 80 prosent. Norges konkurranseevne i forhold til våre handelspartnere har de siste ti årene svekket seg blant annet som følge av sterk lønnsvekst i industrien og en sterk norsk krone.

Økende prisforskjeller

Samtidig er økende prisforskjeller og prissvingninger på sentrale råvarer i EU og Norge med på å påvirke matindustriens konkurranseevne. Norsk matindustri vil også fremover møte økende konkurranse gjennom økt internasjonalisering, endringer av handelsregimer og strukturelle endringer i samfunnet.

Forutsigbarhet

For å styrke konkurranseevnen er forutsigbarhet i rammebetingelser en fordel for matindustrien. Gjennom Norges internasjonale forpliktelser blir den norske matindustrien stadig tettere knyttet opp mot omverdenen. EUs interne marked og, i økende grad, globale markedsforhold er med på å forme rammene.

Mer ost fra EU

Mens det hersker stor usikkerhet om det er mulig å få til en ny WTO-avtale, har Norge og EU kommet frem til en ny avtale om utvidet handel med jordbruksvarer etter artikkel 19 i EØS-avtalen, noe som blant annet. vil gi økte importkvoter på ost inn til Norge.

Avgifter - 24 milliarder kroner

I tillegg til sektorspesifikke rammebetingelser fra landbruks- og handelspolitikken, er det en rekke generelle faktorer som påvirker kostnadsnivået i norsk matindustri. Hvert år betaler matindustrien betydelige beløp i avgifter og gebyrer. I 2012 utgjorde innkrevde avgifter totalt 24,1 mrd. kroner.

 

 

FAKTA OM MATINDUSTRIEN i 2012:

 •  Sysselsetter 48 600 mennesker
 •  Består av 2 011 bedrifter
 •  Produksjonsverdi 171,6 mrd. kr
 •  Bruttoinvesteringer 5,7 mrd. kr
 •  Driftsmargin (ekskl. samvirkene) på 3,9 % (2011)
 •  Egenkapitalrentabilitet (ekskl. samvirkene) på1,8 % (2011)
 •  Lønnskostnader 22,1 mrd. kr (2011)
 •  Importerer næringsmidler og drikkevarer for 29,2 mrd. kr og eksporterer for 5,4 mrd. kr (ekskl. fisk)

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere