Det går fram av rapporten fra Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) "Mat og industri 2013". Matindustrien er en av de største industrigrenene i Norge og har stor sysselsetting i distriktene med matindustribedrifter spredt ut over hele landet.

Rapporten trekker fram økning i flere indikatorer:

 • antall sysselsatte,
 • bedrifter,
 • produksjonsverdi
 • verdiskaping.

Betydelig økning av import matvarer

Tinemeieriet Fossheim, copyright: Tine Mediebank.De siste 15 årene har det vært en betydelig økning i import av mat- og drikkevarer, mens eksportutviklingen har vært langt mer moderat. Importverdien på «industriell»1 mat er anslått til 29,2 mrd. kroner i 2012 - en økning på 6,6 prosent fra 2011. Eksportverdien er anslått til 5,4 mrd. kroner, en økning på 10,2 prosent fra 2011.

Økt konkurranse på hjemmemarkedet

 

Norsk matindustri opplever økt internasjonal konkurranse på hjemmemarkedet.

Mens matindustriens hjemmemarkedsandel lå på 89 prosent i 1995, er denne nå på om lag 80 prosent. Norges konkurranseevne i forhold til våre handelspartnere har de siste ti årene svekket seg blant annet som følge av sterk lønnsvekst i industrien og en sterk norsk krone.

Økende prisforskjeller

Samtidig er økende prisforskjeller og prissvingninger på sentrale råvarer i EU og Norge med på å påvirke matindustriens konkurranseevne. Norsk matindustri vil også fremover møte økende konkurranse gjennom økt internasjonalisering, endringer av handelsregimer og strukturelle endringer i samfunnet.

Forutsigbarhet

For å styrke konkurranseevnen er forutsigbarhet i rammebetingelser en fordel for matindustrien. Gjennom Norges internasjonale forpliktelser blir den norske matindustrien stadig tettere knyttet opp mot omverdenen. EUs interne marked og, i økende grad, globale markedsforhold er med på å forme rammene.

Mer ost fra EU

Mens det hersker stor usikkerhet om det er mulig å få til en ny WTO-avtale, har Norge og EU kommet frem til en ny avtale om utvidet handel med jordbruksvarer etter artikkel 19 i EØS-avtalen, noe som blant annet. vil gi økte importkvoter på ost inn til Norge.

Avgifter - 24 milliarder kroner

I tillegg til sektorspesifikke rammebetingelser fra landbruks- og handelspolitikken, er det en rekke generelle faktorer som påvirker kostnadsnivået i norsk matindustri. Hvert år betaler matindustrien betydelige beløp i avgifter og gebyrer. I 2012 utgjorde innkrevde avgifter totalt 24,1 mrd. kroner.

 

 

FAKTA OM MATINDUSTRIEN i 2012:

 •  Sysselsetter 48 600 mennesker
 •  Består av 2 011 bedrifter
 •  Produksjonsverdi 171,6 mrd. kr
 •  Bruttoinvesteringer 5,7 mrd. kr
 •  Driftsmargin (ekskl. samvirkene) på 3,9 % (2011)
 •  Egenkapitalrentabilitet (ekskl. samvirkene) på1,8 % (2011)
 •  Lønnskostnader 22,1 mrd. kr (2011)
 •  Importerer næringsmidler og drikkevarer for 29,2 mrd. kr og eksporterer for 5,4 mrd. kr (ekskl. fisk)