- Jeg er fornøyd med at det var mulig å komme fram til en avtale i år. Forventning om sterk kostnadsvekst, overproduksjon i enkelte sektorer og små muligheter til å ta ut kostnads- og inntektsvekst i markedene, skapte et utfordrende utgangspunkt, sa leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, da han i dag deltok på høring om jordbruksoppgjøret i Næringskomiteen.

Det er Næringskomiteen som etter høringa avgir innstilling til Stortinget om jordbruksavtalen. Det er tradisjon for at Stortinget vedtar jordbruksavtalen partene i jordbruksforhandlingene har blitt enige om. 

Understreka viktigheten av inntektsmålet

Lars Petter Bartnes bad likevel næringskomiteen om å legge føringer for kommende jordbruksoppgjør i innstillinga som nå leveres Stortinget, slik at målet om å tette inntektsavstanden mellom landbruket og andre grupper kan nås på alle produksjoner. 

- For korn, potet, frukt, bær, grønt, ku- og geitemelk samt storfekjøtt, legger avtalen til rette for en reduksjon i inntektsgapet til andre grupper. Jeg vil be komiteen understreke betydninga av gode markedsordninger for stabilitet i prisuttak i markedet og hensynet til bondens økonomi, slik at inntektsgapet kan tettes også for andre produjsoner, sa Bartnes i høringa 31. mai. 

Økonomien for små og mellomstore må styrkes

Han trakk fram de små og mellomstore brukene i dagens komite-høring. Bartnes la vekt på at selv om disse brukene blir styrka i årets avtale, blant anna gjennom et nytt målretta tilskudd for melkebruk med mellom 15 og 30 kyr, er det langt igjen til de små brukene har like inntektsmuligheter som de store. 

- Jeg vil be komiteen legge føringer som sikrer økonomien og investeringsevnen for bruk med begrensa ressursgrunnlag og mulighet til å vokse, understreka Bartnes i høringa. Han bad også komiteen ta klimagrep i neste statsbudsjett. 

- Norges Bondelag ber komiteen medvirke til at det i statsbudsjettet for 2019 etableres en fondsordning der bonden gis skattefordel ved klimainvesteringer. 

Oppfordra til å sette mål for økologisk

Nasjonal strategi for økologisk landbruk er ikke en del av jordbruksavtalen, men i dagens høring benytta likevel lederen i Norges Bondelag anledning til å komme med en konkret oppfordring til næringskomiteens medlemmer.

- Det er viktig å sette et målfor økologisk produksjon i Norge, og det har også flertallet i denne komiteen påpekt tidligere. Jeg vil oppfordre komiteen om å sette et mål for både produskjon og forbruk av norskprodusert vare, og det bør ikke ha for lang tidshorisont. Da blir dette en hvilepute, sa leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.