Mangler landbruk som en del av næringslivet

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Senterpartiets programforslag har mye bra om landbruk, men vi savner næringslivsdimensjonen.

- Vi er godt fornøyd med at landbruk og mat, samt andre områder som er grunnleggende for matproduksjonen er grundig behandlet i Senterpartiets programforslag, sier Nils T. Bjørke, men han legger til at næringslivsdimensjonen i landbruket, som den største sammenhengende verdikjeden i fastlands-Norge kunne vært understreket tydeligere. 

Klare formuleringer om bondens inntekt

- Formuleringene rundt inntektsmålsetting for bonden er helt avgjørende for å nå flere av de andre målsettingene på landbruk, sier Bjørke, - men det haster med å få på plass tiltak.

Bjørke legger også til at det er viktig å komme vekk fra diskusjonen om prosentvis utvikling som andre grupper, fordi inntektsnivået er langt lavere enn andre grupper.

Foruten inntekt, er markeds- og produksjonsregulering viktige verktøy for å sikre riktig pris og avsetning på produkter fra landbruket.

– Vi savner et punkt om markedsregulering i Senterpartiets programforslag, akkurat som vi savner sikring av samvirkets rolle, sier Bjørke.

Tynt om energipolitikk

Vi savner en tydeligere satsing på energipolitikk i Senterpartiets programforslag.

– Senterpartiet bør bidra til at jordbruk, skog og fiske blir fossilfritt innen 2030. De fornybare energikildene bør også utvikles raskere, ved en støtteordning for fornybar energi fra biomassen, beregnet for varme og drivstoff, sier Bjørke. 

Norges Bondelag mener programforslaget dekker godt opp innen politikkområdene rovviltforvaltning og vern av matjorda.

Bør være klarere om skatter og avgifter

Norges Bondelag mener Senterpartiet må være tydelig på innretning på skatt og avgift som stimulerer til næringsutvikling og legger til rette for næringsutøvere i landbruket.

– Det er et stort behov for oppgradering og nyinvesteringer i driftsapparatet og jorda, sier Bjørke, og legger til at Bondelaget foreslår at Senterpartiet programfester at de vil trappe ned og fjerne formueskatten på arbeidende kapital. 

Se også artikler om programforslagene fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere