- Vi er godt fornøyd med at landbruk og mat, samt andre områder som er grunnleggende for matproduksjonen er grundig behandlet i Senterpartiets programforslag, sier Nils T. Bjørke, men han legger til at næringslivsdimensjonen i landbruket, som den største sammenhengende verdikjeden i fastlands-Norge kunne vært understreket tydeligere. 

Klare formuleringer om bondens inntekt

- Formuleringene rundt inntektsmålsetting for bonden er helt avgjørende for å nå flere av de andre målsettingene på landbruk, sier Bjørke, - men det haster med å få på plass tiltak.

Bjørke legger også til at det er viktig å komme vekk fra diskusjonen om prosentvis utvikling som andre grupper, fordi inntektsnivået er langt lavere enn andre grupper.

Foruten inntekt, er markeds- og produksjonsregulering viktige verktøy for å sikre riktig pris og avsetning på produkter fra landbruket.

– Vi savner et punkt om markedsregulering i Senterpartiets programforslag, akkurat som vi savner sikring av samvirkets rolle, sier Bjørke.

Tynt om energipolitikk

Vi savner en tydeligere satsing på energipolitikk i Senterpartiets programforslag.

– Senterpartiet bør bidra til at jordbruk, skog og fiske blir fossilfritt innen 2030. De fornybare energikildene bør også utvikles raskere, ved en støtteordning for fornybar energi fra biomassen, beregnet for varme og drivstoff, sier Bjørke. 

Norges Bondelag mener programforslaget dekker godt opp innen politikkområdene rovviltforvaltning og vern av matjorda.

Bør være klarere om skatter og avgifter

Norges Bondelag mener Senterpartiet må være tydelig på innretning på skatt og avgift som stimulerer til næringsutvikling og legger til rette for næringsutøvere i landbruket.

– Det er et stort behov for oppgradering og nyinvesteringer i driftsapparatet og jorda, sier Bjørke, og legger til at Bondelaget foreslår at Senterpartiet programfester at de vil trappe ned og fjerne formueskatten på arbeidende kapital. 

Se også artikler om programforslagene fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.