Manglar verktøy for å regulere marknaden

Av Hildegunn Gjengedal,
  • Tips en venn om denne siden

- Vi har utilstrekkeleg med verktøy for å takle urolege marknader, seier landbrukskommissæren i EU. Han har brukt 1,5 mrd euro på krisetiltak dei to siste åra.

Landbrukskommissær Phil Hogan har opplevd krise sidan han tok over jobben for to år sidan. Han vedgår at dei manglar gode verktøy for å stabilisere marknaden.

- Vi har utilstrekkeleg med verktøy for å takle urolege marknader, sa landbrukskommissær Phil Hogan då han møtte rundt 300 EU-bønder og samvirkerepresentantar til kongress i Athen. Han har brukt 1,5 mrd euro på krisetiltak sidan han tok over jobben for to år sidan. 

Hogan og EU-bøndene har vore gjennom tøffe tider sidan han tok over landbruksroret i EU for to år sidan. Særleg svine- og mjølkesektoren har vore gjennom ein kriseperiode med ekstremt låge prisar til produsent. Marknaden ser no ut til forsiktig å snu for mjølk og svin, medan frukt- og grøntsektoren framleis strevar. Etter at EU fjerna mjølkekvotane i fjor har produksjonen gått opp, samtidig med at Russland boikottar EUs landbruksprodukt, og produksjonen på verdsmarknaden har stige. Moglegheiter for bruk av eksportstøtte fall også bort med WTO-vedtaket i fjor haust. EU har sett inn krisetiltak som oppkjøp til lager og utkjøp av mjølkebønder.

- Vi manglar verktøy

- Vi manglar verktøy for å regulere marknaden, konkluderte Hogan.
Det er knytt spenning til kva tiltak han vil foreslå når EU no diskuterer landbruksbudsjettet etter 2020. Modernisering, forenkling og miljøkrav står sentralt i diskusjonen om CAP (EUs felles landbrukspolitikk) etter 2020.
Samvirket si viktige rolle i krisa vart også trekt fram under kongressen:
- Bøndene i dei landa med sterke samvirke har fått betre prisar under krisa, sa svenske Thomas Magnusson, som leiar paraplyorganisasjonen for landbruksssamvirka i EU, Cogeca. Dei står saman med Copa (paraply for bondelaga i EU) som arrangør for kongressen som i år fokuserte på grøn vekst og dynamiske marknader.


Open for Lov om god handelsskikk

Mange peika under konferanse også på at det er ein ubalanse i verdikjeden for mat, og at dei låge  produsentprisane ikkje viser igjen i låge prisar til forbrukar.
Landbrukskommissæren siterte sin sjef kommisjonspresident Juncker:
- Det er noko gale med verdikjeden for mat når ein liter vatn kostar meir enn ein liter mjølk.
Hogan meiner bonden si rolle i verdikjeden for mat må styrkast, og han ventar med spenning på rapporten frå det kommisjonsoppnemnde utvalet som m.a. skal sjå på uheldig forretningspraksis i verdikjeden for mat. Rapporten er venta å kome i november:
- Er det gode argument etter dette for å innføre ei EU-vid lov for å regulere uheldig forretningspraksis i verdikjeden, jobbar eg gjerne for det, sa Hogan.

Fleire av deltakarane på årets konferanse snakka varmt for eit EU-regelverk på dette området. Både leiaren for landbrukskomiteen i EU-parlamentet, den slovakiske leiaren for landbruksministrane, og COPA-COGECA meiner ei frivillig ordning ikkje er nok.
- Ein har ingen sanskjonsmoglegheiter med den frivillige ordninga, sa landbruksminister og leiar for EUs landbruksministrar, Gabriela Matecna. Ho hadde saka på toppen av dagsordene då EUs landbruksministrar møttes i september.


USA trur TTIP-løysing er mogleg men krevjande

Forhandlingane om ei handels- og investeringsavtale mellom EU og USA (TTIP) var også eit stadig tilbakevendande tema under kongressen. På direkte spørsmål frå Norges Bondelag om han hadde tru på ei avtale trass i ulike standardar, svarte Jonathan Cordone frå det amerikanske landbruksdepartementet (USDA):
- Ja, det er mogleg, men det blir ikkje lett.
Cordone åtvara samtidig mot at europeisk forbrukarar ikkje måtte bli ”misleda”  i spørsmål om t.d. GMO.
- Nokre grupperingar er misleda, vi har dei vi også, sa Cordone.
- Vi tvingar ikkje EUs forbrukarar til å ete våre produkt, vi berre gir dei eit breiare utval, sa Cordone.
EU og USA hadde sist veke ei ny forhandlingsrunde om TTIP i New York. Men EUs sjefsforhandlar Cesilia Malmstrøm har sagt at det ikkje vil bli ei løysing før etter den nye amerikanske administrasjonen er forhandlingsdyktig neste haust.
 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere