- Må ses på som statlig ekspropriasjon

Publisert 21.05.2019
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget mener at nedleggingen av pelsdyrnæringen må ses på som statlig ekspropriasjon, og ber politikerne på Stortinget om å sikre bøndene et lovfestet erstatningsvern.

Flere pelsdyroppdrettere ligger an til å gå konkurs som følge at regjeringen vil gjøre næringen deres ulovlig fra 2025. I lovforslaget som nå ligger til behandling i Stortinget tilkjennes de som driver i næringen i dag en erstatning som bare utgjør en brøkdel av det reelle tapet. Norges Bondelag har sendt et brev til de parlamentariske lederne på Stortinget hvor vi ber om at forbudet av næringen blir sett på som statlig ekspropriasjon. 

- Forbudet kan sammenliknes med andre erstatningssaker der myndighetene har gått inn for å gi de berørte et lovmessig vern for erstatning. For eksempel ved vern etter Naturmangfoldloven eller Vannressursloven. Stortinget må nå sørge for at også pelsdyrbøndene behandles på samme måte ved valg av erstatningsregler og prosessregler for inngrepet, sa leder Lars Petter Bartnes da han stilte til høring i saken for næringskomiteen på Stortinget. 

I brevet heter det bla. : " Det er uomtvistet at pelsdyroppdrettere oppfatter lovforbudet som et faktisk ekspropriasjonsinngrep, selv om det formelt ansees som et en rådighetsinnskrenking. Virkningen for den enkelt oppdretter er den samme uansett den formelle betraktningen av inngrepet. Det er ingen sammenlignbare tilfeller hvor en næring pga. et lovforbud må legge ned sin virksomhet uten et forsvarlig vern". 

- Om Stortinget vedtar et næringsforbud, forutsetter Norges Bondelag at pelsdyroppdretterne erstattes fullt ut for hele det økonomiske tapet som forbudet medføre. Forbudet må ansees som et ekspropriasjonsarta inngrep, for å sikre aktørene den nødvendige tryggheten i avviklinga, sa Bartnes til næringskomiteen. 

Også fordeler for staten 

I motsetning til ved en rådighetsinnskrenkning vil den som blir utsatt for eksporiasjon ha krav på full ertsatning etter ekspropriasjonserstatningsloven. I brevet til parlamentariske lederne argumenterer Bondelaget for at også staten vil tjene på å anse dette som en ekspropriasjon. 

" Med vårt forslag unngår en problemet med prosessrisikoen for pelsdyroppdretterne, med mange rettsaker om hvorvidt erstatningsansvar foreligger for staten i de konkrete tilfellene (...) noe som er tunge og meget kostbare saker for de berørte parter og rettsapparatet, både her i landet og for den Europeiske menneskerettsdomstolen (EMD). "

Staten vil da bli pålagt erstatningsansvaret bestemt i loven, og det som vil stå igjen er størrelsen på erstatningen til den enkelte. Noe  som "(...) som vil måtte behandles for skjønnsretten dersom partene ikke blir enige."

-  Jeg appellerer til Stortinget om å gjøre det som er nødvendig for å sikre disse næringsaktørene en rettssikkerhet som er en rettsstat verdig. Dersom regjeringas forslag blir vedtatt er det det motsatte som vil skje. Utfallet i denne saken viktig for alle næringsdrivende i Norge fordi et mulig næringsforbud for pels setter en alvorlig presedens for hvor lite som skal til for å kunne forby ei hel næring, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes. 

Fakta og følelser om rovdyr

Syns du rovdyrsituasjonen kan være en kompleks og forvirrende sak? Vi har snakket med Erling-Aas eng, rovdyransvarlig i Norges Bondelag for å få litt mer oversikt.

Pelsdyr: Får full erstatning

Norges Bondelag og flere andre har arbeidet intenst for å få regjeringen til å skifte mening så de berørte bøndene skal få en rettferdig erstatning. Tirsdag kom avgjørelsen.

Viktig med riktige kutt for norsk jordbruk

-Vi skal kutte utslipp og tar oppgaven på alvor. Samtidig er jeg bekymret for konsekvensene de foreslåtte kuttene kan få, ikke bare for jordbruket, men for landet vårt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Valgnemnda er i gang

Styreleder og 2. nestleder i styret til Norges Bondelag stiller seg ikke til disposisjon for en ny periode. Valgnemnda jobber med å finne gode kandidater til styret.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere