- Må forbedre dagens løsninger

Publisert 24.11.2015
  • Tips en venn om denne siden

Regjeringen holdt innspillsmøte til arbeidet med ny jordbruksmelding.

Regjeringen er godt i gang med arbeidet med ny jordbrukssmelding. I den anledning gav statsråd Sylvi Listhaug i dag flere organisasjoner muligheten til å komme med innspill. Norges Bondelag mener det må bygges videre på de viktigste virkemidlene i den norske landbruksmodellen. Det dreier seg om tollvern, markedsordninger, jordbruksforhandlinger og juridiske virkemidler som konsesjonsloven.

- Dette systemet tjener både bonden, industrien og forbrukerne og er sånn sett en modell for hele samfunnet. Modellen utfordres blant annet av at det i dag er vanskelig å øke prisene på vanskelige varegrupper i takt med kostnadsveksten i Norge fordi importvernet på mange måte setter en makspris, sa leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes. 

- Næringas svar på utfordingene er ikke å avvikle disse virkemidlene, men å forbedre og tilpasse dem slik at de passer til dagens situasjon. Dette har vi gjort flere ganger også tidligere, sa Bartnes.

Ny melding om et snaut år

Sylvi Listhaug sa i sin innledning til møtet at det skal utarbeides to forskjellige meldinger for skog og jordbruket. Meldingen om jordbruket skal legges fram høsten 2016.

- Hovedmålene for norsk landbruk skal ligge fast. Matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og bærekraftig landbruk, sa Listhaug.

Landbruket er gode på mye

I dag gjøres det mye riktig i norsk landbruk. For Bondelaget er det viktig at dette videreføres også gjennom den nye meldingen. I innspillsmøtet argumenterte Bartnes blant annet for den viktige rollen som næringa spiller for verdiskaping og sysselsetting over hele landet, at norsk plante- og dyrehelse er i verdenstoppen og at produktene som landbruket produserer er trygg, sunn og næringsrik. 

- Folk skal vite at når de velger norsk, så skal de få kvalitet. De skal slippe å være redde for sykdommer, smitte og reststoffer og de skal vite at husdyra har det godt, sa Bartnes.

Fire hovedmål

Bondelagets hovedmål for framtidens norske landbruk er firedelt: økt produksjon på norske ressurser, bærekraftig og klimasmart, trygg mat til alle og verdiskaping og næringsutvikling. Bruk av alle jordressurser, fokus på hvor det er mulig å øke produksjonen og økonomiske virkemidler for mer beitebruk er stikkord for økt produksjon. Bartnes viser til dette skal skje mens næringa nå møter en ny klimavirkelighet.

- Et landbruk med både store og små bruk gjør oss best i stand til å produsere maten på en bærekraftig måte og gjør oss bedre rustet til å møte mer usikre værforhold. Det er ikke mulig å produsere mat uten klimagassutslipp, men det er mulig å tilpasse driften slik at klimabelastningen reduseres. Det kan vi få til om vi hele tiden legger til rette for å ta i bruk klimaløsningene vi har og nye etter hvert som de utvikles.

- Det norske landbruket leverer. Gjennom systematisk arbeid med kvalitet og mattrygghet, innovasjon og tradisjon har vi opparbeidet oss tillit i det norske markedet som det er svært viktig å ta vare på. Vi skal vise oss den tilliten verdig, sa Bartnes.

Se opptak fra hele innspillsmøtet i videovinduet under (Ekstern lenke fra LMD).  


 

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal

Våre samarbeidspartnere