Regjeringen er godt i gang med arbeidet med ny jordbrukssmelding. I den anledning gav statsråd Sylvi Listhaug i dag flere organisasjoner muligheten til å komme med innspill. Norges Bondelag mener det må bygges videre på de viktigste virkemidlene i den norske landbruksmodellen. Det dreier seg om tollvern, markedsordninger, jordbruksforhandlinger og juridiske virkemidler som konsesjonsloven.

- Dette systemet tjener både bonden, industrien og forbrukerne og er sånn sett en modell for hele samfunnet. Modellen utfordres blant annet av at det i dag er vanskelig å øke prisene på vanskelige varegrupper i takt med kostnadsveksten i Norge fordi importvernet på mange måte setter en makspris, sa leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes. 

- Næringas svar på utfordingene er ikke å avvikle disse virkemidlene, men å forbedre og tilpasse dem slik at de passer til dagens situasjon. Dette har vi gjort flere ganger også tidligere, sa Bartnes.

Ny melding om et snaut år

Sylvi Listhaug sa i sin innledning til møtet at det skal utarbeides to forskjellige meldinger for skog og jordbruket. Meldingen om jordbruket skal legges fram høsten 2016.

- Hovedmålene for norsk landbruk skal ligge fast. Matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og bærekraftig landbruk, sa Listhaug.

Landbruket er gode på mye

I dag gjøres det mye riktig i norsk landbruk. For Bondelaget er det viktig at dette videreføres også gjennom den nye meldingen. I innspillsmøtet argumenterte Bartnes blant annet for den viktige rollen som næringa spiller for verdiskaping og sysselsetting over hele landet, at norsk plante- og dyrehelse er i verdenstoppen og at produktene som landbruket produserer er trygg, sunn og næringsrik. 

- Folk skal vite at når de velger norsk, så skal de få kvalitet. De skal slippe å være redde for sykdommer, smitte og reststoffer og de skal vite at husdyra har det godt, sa Bartnes.

Fire hovedmål

Bondelagets hovedmål for framtidens norske landbruk er firedelt: økt produksjon på norske ressurser, bærekraftig og klimasmart, trygg mat til alle og verdiskaping og næringsutvikling. Bruk av alle jordressurser, fokus på hvor det er mulig å øke produksjonen og økonomiske virkemidler for mer beitebruk er stikkord for økt produksjon. Bartnes viser til dette skal skje mens næringa nå møter en ny klimavirkelighet.

- Et landbruk med både store og små bruk gjør oss best i stand til å produsere maten på en bærekraftig måte og gjør oss bedre rustet til å møte mer usikre værforhold. Det er ikke mulig å produsere mat uten klimagassutslipp, men det er mulig å tilpasse driften slik at klimabelastningen reduseres. Det kan vi få til om vi hele tiden legger til rette for å ta i bruk klimaløsningene vi har og nye etter hvert som de utvikles.

- Det norske landbruket leverer. Gjennom systematisk arbeid med kvalitet og mattrygghet, innovasjon og tradisjon har vi opparbeidet oss tillit i det norske markedet som det er svært viktig å ta vare på. Vi skal vise oss den tilliten verdig, sa Bartnes.

Se opptak fra hele innspillsmøtet i videovinduet under (Ekstern lenke fra LMD).