- Må bruke skogens trippel-vinn-effekt i klimapolitikken

Publisert 23.06.2017
  • Tips en venn om denne siden

Bjørn Gimming

- Vi har ikkje råd til la vere å bruke skogen i klimapolitikken. Det sa nestleiar Bjørn Gimming i Norges Bondelag då han heldt innlegg for verdas bønder.

Gimming innleia om skog og klima på generalforsamlinga i World Farmers' Organisation (WFO) i Helsinki 12. juni. Han peika på skogens unike potensiale i klimapolitikken, men det krev aktiv skogsdrift og endringar i marknaden, slik at fornybar biomasse frå skogen blir foretrukken framfor fossil råvare. - Skogen kan binde karbon, erstatte fossil energi og skape fornya opptak gjennom aktivt skogbruk, sa Gimming.

- Vi treng då ei blanding av innovasjon, regulering, støtte, politiske ambisjonar og handlekraft, sa Bjørn Gimming. Han var invitert som innleiar til eit seminar om skogbruk og klima. Seminaret var eitt av fleire parallellseminar i forkant av generalforsamlinga i World Farmers' Organisation, der Norges Bondelag er medlem.

Klimapolitikken må bli meir langsiktig

Gimming peika på at klimapolitikken i dag er dårleg tilpassa tidshorisonten for skogbruket.

- Her i Nord-Europa veks skogen langsamt. I Noreg pleier vi skogen i eit 80-120-årsperspektiv. Klimapolitikken vil ha resultatet innan 5-10 år, sa Gimming.

Dette blir spesielt klart no når EU diskuterer sin klimapolitikk fram mot 2030. Noreg vurderer å slutte seg til denne reduksjonsplanen.

- I staden for å utvikle reglar som kan ta ut alle tre effektane av skogsdrift, har Kommisjonen valt å foreslå reglar som hindrar arbeidet med å erstatte fossile råvarer med fornybar energi, påpeika Gimming. Fleire deltakarar på seminaret frå ulike EU-land var samde i denne vurderinga.

EU-kommisjonen set grenser for kor mykje avvirking ein kan gjere, uavhengig av situasjonen i kvart enkelt land.

- Så vidt eg kan forstå gjer Kommisjonen dette for å sikre den karbonen som ligg på lager i skogane. Min påstand er at Kommisjonen legg for mykje vekt på binding. Det er ein risikabel strategi. Banken kan bokstavleg tala brenne opp, seier Gimming.

Viktig haust

I tillegg til at EU skal fastlegge sin klimapolitikk for landbruket, er det også klimaforhandlingar i Bonn denne hausten.

- Det er viktig no at vi jobbar for at klimaavtalen ikkje truar matproduksjonen, seier Gimming.

I dei innleiande kapitla i klimaavtalen står det at matproduksjonen ikkje skal bli skadelidande.

- Vi må jobbe for at retningslinjene for korleis skogen skal forvaltast gjer det mogleg å ta ut dei store og viktige klimaløysingane skogen byr på, konkluderer Bjørn Gimming.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere