- Må bruke skogens trippel-vinn-effekt i klimapolitikken

Publisert 23.06.2017
  • Tips en venn om denne siden

Bjørn Gimming

- Vi har ikkje råd til la vere å bruke skogen i klimapolitikken. Det sa nestleiar Bjørn Gimming i Norges Bondelag då han heldt innlegg for verdas bønder.

Gimming innleia om skog og klima på generalforsamlinga i World Farmers' Organisation (WFO) i Helsinki 12. juni. Han peika på skogens unike potensiale i klimapolitikken, men det krev aktiv skogsdrift og endringar i marknaden, slik at fornybar biomasse frå skogen blir foretrukken framfor fossil råvare. - Skogen kan binde karbon, erstatte fossil energi og skape fornya opptak gjennom aktivt skogbruk, sa Gimming.

- Vi treng då ei blanding av innovasjon, regulering, støtte, politiske ambisjonar og handlekraft, sa Bjørn Gimming. Han var invitert som innleiar til eit seminar om skogbruk og klima. Seminaret var eitt av fleire parallellseminar i forkant av generalforsamlinga i World Farmers' Organisation, der Norges Bondelag er medlem.

Klimapolitikken må bli meir langsiktig

Gimming peika på at klimapolitikken i dag er dårleg tilpassa tidshorisonten for skogbruket.

- Her i Nord-Europa veks skogen langsamt. I Noreg pleier vi skogen i eit 80-120-årsperspektiv. Klimapolitikken vil ha resultatet innan 5-10 år, sa Gimming.

Dette blir spesielt klart no når EU diskuterer sin klimapolitikk fram mot 2030. Noreg vurderer å slutte seg til denne reduksjonsplanen.

- I staden for å utvikle reglar som kan ta ut alle tre effektane av skogsdrift, har Kommisjonen valt å foreslå reglar som hindrar arbeidet med å erstatte fossile råvarer med fornybar energi, påpeika Gimming. Fleire deltakarar på seminaret frå ulike EU-land var samde i denne vurderinga.

EU-kommisjonen set grenser for kor mykje avvirking ein kan gjere, uavhengig av situasjonen i kvart enkelt land.

- Så vidt eg kan forstå gjer Kommisjonen dette for å sikre den karbonen som ligg på lager i skogane. Min påstand er at Kommisjonen legg for mykje vekt på binding. Det er ein risikabel strategi. Banken kan bokstavleg tala brenne opp, seier Gimming.

Viktig haust

I tillegg til at EU skal fastlegge sin klimapolitikk for landbruket, er det også klimaforhandlingar i Bonn denne hausten.

- Det er viktig no at vi jobbar for at klimaavtalen ikkje truar matproduksjonen, seier Gimming.

I dei innleiande kapitla i klimaavtalen står det at matproduksjonen ikkje skal bli skadelidande.

- Vi må jobbe for at retningslinjene for korleis skogen skal forvaltast gjer det mogleg å ta ut dei store og viktige klimaløysingane skogen byr på, konkluderer Bjørn Gimming.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere