Løft inntektene til små og mellomstore bruk!

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Representantskapet i Norges Bondelag

Resolusjon fra representantskapet i Norges Bondelag før jordbruksforhandlingene.

Et samlet Storting har klare ambisjoner for norsk matproduksjon. Målsetningen er økt matproduksjon med intensjon om økt selvforsyning, samt å sikre en bærekraftig jordbruksproduksjon med variert bruksstruktur over hele landet. Inntekt er det viktigste virkemiddelet for å nå disse måla.

Det skal lønne seg å bruke norske arealer til matproduksjon, og alt jordbruksareal må utnyttes. For å snu utviklingen der betydelige jordbruksarealer går ut av drift, understreker Representantskapet i Norges Bondelag at lønnsomheten må løftes særskilt for små og mellomstore bruk. Melk, storfekjøtt og småfe er avgjørende for god utnytting av jordbruksareal som ikke er egnet til annet enn gras.

Budsjettmidlene må økes

Lønnsomheten i årets oppgjør må sikres gjennom økte budsjettmidler. Små og mellomstore bruk prioriteres ved å:

  • Sikre den geografiske produksjonsfordelingen. Kornproduksjonen må økes gjennom styrket økonomi. Lønnsomhet i grovfôrproduksjon i særlig grasområder må bedres.
  • Styrke målrettinga i eksisterende investeringsvirkemidler og tilskuddsordninger.
  • Bruke budsjettmidlene aktivt for å kompensere for naturgitte driftsulemper knyttet til struktur og geografi.
  • Etablere et målretta driftsvansketilskudd.
  • Styrke fraktordningene.

Importvernet må styrkes

Jordbruket henter 70 prosent av inntektene i markedet. For at markedsmulighetene skal opprettholdes må importvernet styrkes. Handlingsrommet i internasjonale handelsavtaler må utnyttes. I dag tas det meste av forbruksveksten for meieriprodukt og grønt av import. Det er press i det norske markedet, der få produksjoner har mulighet for produksjonsvekst. Unntakene er storfe, korn, grøntsektoren, honning og økologisk, der representantskapet understreker at markedsmulighetene må utnyttes. Utfasing av eksportstøtten innen 2021, gir en særlig krevende markedssituasjon både for melk og svinekjøtt. Geitenæringa står i en krevende markedssituasjon, er under politisk press og trenger nå en betydelig satsing for å utløse sitt økonomiske potensial.

Krever flerårig investeringspakke

Investeringsbehovet i norsk landbruk er stort, blant annet som følge av krav til dyrevelferd og arbeidsmiljø, samt utfordringer knyttet til klima. Høyt kostnadsnivå i kombinasjon med lav lønnsomhet gjør det krevende for bonden å finansiere investeringene. Mange steder i landet er pantegrunnlaget en utfordring. Representantskapet i Norges Bondelag krever at det etableres en flerårig investeringspakke i tillegg til de ordinære investeringsvirkemidlene i jordbruksavtalen, som særlig prioriterer små og mellomstore bruk.

Landbruket vil forsterke innsatsen for å redusere klimaavtrykket per produserte enhet slik at vi kan bidra positivt i klimaarbeidet samtidig som norsk matproduksjon øker. Representantskapet krever at næringa må settes bedre i stand til å ta klimasmarte og miljøbevisste valg gjennom en styrking av virkemidler i jordbruksavtalen. Representantskapet forutsetter at Regjeringen gjennomfører sine planer om å etablere en fondsordning som kan styrke jordbrukets muligheter til å ta lønnsomme klimasmarte valg.

Tett inntektsgapet til andre grupper

Forskning og utvikling av ny teknologi og nye sorter er viktig for at landbruket skal kunne ta sin andel av klimaansvaret. Det må legges til rette for bærekraftig grønn verdiskaping.

Inntekten til bonden henger etter andre grupper i samfunnet. Videreutvikling av velferdsordninger og gode inntektsmuligheter er avgjørende for å sikre rekruttering til næringa. Representantskapet i Norges Bondelag krever at inntektsavstanden til andre grupper tettes.

Oppslutningen om norsk landbruk og matproduksjon er rekordhøy. 9 av 10 velgere ønsker et landbruk av samme omfang som i dag. Årets jordbruksoppgjør vil synliggjøre om Regjeringa har vilje til å satse på et landbruk over hele landet, og gi næringa konkurransedyktige inntektsmuligheter.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere