Lite sprut i regjeringens skogmelding

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Det ble ikke lagt fram noen nye tiltak for å styrke skognæringens muligheter for grønn verdiskaping da landbruksministeren i dag la fram stortingsmeldingen om norsk skog- og trenæring.

- Vi deler statsrådens ønske om mer grønn verdiskaping gjennom økt avvirkning og bruk av norsk skog, men det er besynderlig at statsråden ikke benytter anledningen til å fremme noen tiltak for at dette skal bli en realitet, sier Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelaget.

Dale uttalte på dagens framlegging av han ønsker en sterkere treforedlingsindustri som en viktig del av det grønne skiftet. I dagens melding var det imidlertid ingen ytterligere tiltak for å styrke treforedlingsindustrien.

- Vi hadde håpet dette i større grad skulle være en industrimelding med verktøy for å skape flere grønne arbeidsplasser basert på norske bioressurser, sier Skorge.

Les Meld. St. 6 (2016-2017) Verdier i vekst - Konkurransedyktig skog- og trenæring.

Statsråden viste til flere tidligere grep som regjeringen har gjennomført eller foreslått. I forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet kom nyheten om at regjeringen vil øke innblandingskravet for biodrivstoff fra 5,5 til 7 prosent, og videre opp mot 8,5 prosent mot 2020.

- Økt satsing på infrastruktur i skogbruket er viktig. Når det gjelder innblandingskravet, så er det bra, men det hjelper lite ikke norsk skogindustri utvikles til å forsyne markedet med biodrivstoff, sier Skorge.

Feil om eiendomsstruktur og avvirkning

Dale pekte under pressekonferansen på den pågående prosessen for endring av konsesjonsloven. Statsråden håpte det endelige resultatet ville være et regelverk som i større grad tilrettela for flere større skogeiendommer fordi avvirkningen går opp på større eiendommer. En undersøkelse utført av Glommen Skog viser imidlertid at denne påstanden er feil.

- Her feilinformerer Dale. Dersom man ser på hele Norge, er det ikke signifikant forskjell på avvirkning pr dekar mellom små og store eiendommer. I flere fylker som Hedmark og Østfold er faktisk avvirkningen på de små eiendommene høyere enn på de store, sier Skorge.

Skorge mener undersøkelsen fra Glommen Skog viser nok en gang at man ikke trenger å endre eiendomslovgivingen for å øke avvirkningen i norsk skog.

- Dette er kun et vikarierende argument for de som ønsker å ensrette norsk landbruk mot mer stordrift. Å tilrettelegge for oppdeling av jord- og skogeiendommer, vil resultere i at verdier føres ut av bygda i stedet for å bidra til lokal og regional virksomhet, sier Skorge. 

Han satser på at Stortinget slår ring om mangfoldet i norsk landbruk og lokalt eierskap, når endringsforslagene til konsesjonsloven skal behandles. 

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere