Likestilling i landbruket er langt unna

Av Arild Erlien,
  • Tips en venn om denne siden

Mange av utfordringene man har som kvinnelig bonde kan løses dersom økonomien gir rom for å leie inn hjelp.

 Det kommer fram i en fersk rapport som Møre og Romsdal Bondelag har fått utført av Bioforsk Økologisk om kvinner i landbruket: ”Toppleder i grønn kjeledress – dybdeintervju med 12 kvinner om landbruket i Møre og Romsdal”. På tross av ulik livssituasjon og alder går svarene fra de 12 damene stort sett i samme retning.

Hele rapporten kan lastes ned her

Rapporten ble omtalt 27. november på NRK-TV Møre og Romsdal og NRK-TV Kveldsnytt, med intervju med bonde Jorunn Gunnerød, Molde, rapportskriver Rose Bergslid fra Bioforsk og landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum.

Innslag på NRK-TV Møre og Romsdal 27. nov.2012 kan lastes ned her

Noen stikkord for konklusjonene i rapporten er disse:

  • Utfordring nummer en er dårlig økonomi i landbruket.
  • Kvinnene føler seg godt inkludert og akseptert i næringa.
  • Arbeidsmengden på garden er stor, og dette gjør det blant annet krevende å få barn.
  • Kvinnene er avhengig av en positiv partner
  • Dersom begge skal leve av bruket må det drives stort.
  • Mange kvinner velger å ta seg annet arbeid og lar partneren drive garden.
  • Det har blitt veldig mye teknikk og maskiner på gårdsbrukene, og mange kvinner føler de har for liten interesse for denne delen av drifta.

Sammendrag

Rapporten på 30 sider er på oppdrag fra Møre og Romsdal Bondelag, og utført og skrevet av Rose Bergslid (bildet) ved Bioforsk Økologisk på Tingvoll. Gjennom 12 dybdeintervju av kvinner med tilknytning til husdyrproduksjon i Møre og Romsdal får en et innblikk i tanker og erfaringer rundt det å være kvinnelig bonde. Hvilke faktorer spiller inn på valget om å bli/ikke bli bonde, og hva tenker de kan være årsaker til den lave kvinneandelen i norsk landbruk.

I underkant av 14 % av registrerte bønder i Norge er kvinner, til tross for at økt andel kvinner i landbruket lenge har vært et satsingsområde både for landbrukets organisasjoner og myndighetene.

Valget om å overta og drive en husdyrproduksjon er, i tillegg til valg av yrke, et valg av livsstil. Driver man en husdyrproduksjon har man ansvar for dyrenes ve og vel døgnet rundt.

Alle med tilknytning til en husdyrproduksjon er godt kjent med avløser-situasjonen i landbruket. For mange er det svært vanskelig å få en stabil og god avløser. Er man en gravid kvinnelig husdyrprodusent vil dette være en stor utfordring i forhold til gårdsdrifta.

Kostnadene i landbruket øker raskt. Denne utfordringen kan møtes med økt produksjon der de naturgitte forutsetningene ligger til rette for det slik at stordriftsfordeler kan høstes. I mange av bygdene i Møre og Romsdal er ikke de naturgitte forutsetningene for stordrift til stede, og stordrift kan bli et krevende alternativ både i forhold til arbeidsmengde og økonomi.

De spurte mener at den aller største utfordringen for norsk landbruk, og rekrutteringen til landbruket (av begge kjønn), er dårlig økonomi. Mange av utfordringene man har som kvinnelig bonde kan løses dersom økonomien gir rom for å leie inn hjelp. Dersom du ikke har en partner/kårfolk eller andre som er villig til å jobbe på gården, og du selv ikke er i stand til å gjøre jobben f.eks. i forbindelse med et svangerskap/fødsel oppstår det både en praktisk og en økonomisk utfordring. Denne virkeligheten gjør at mange kvinner velger andre, og ikke minst enklere måter å leve sine liv på.

Fagdag/konferanse

Møre og Romsdal Bondelag har under planlegging en oppfølging av rapporten ved å arrangere en fagdag/konferanse der kvinner i landbruket er tema. Målgruppe for arrangementet er de som styrer og bestemmer. En sikter seg inn mot politikere, byråkrater og andre fagfolk. I tillegg skal møtet være åpent for alle andre interesserte. Tidspunktet blir trolig utpå etterjulsvinteren, og arrangeres i samarbeid med Bygdeungdomslaget og Bygdekvinnelaget.

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere