Det kommer fram i en fersk rapport som Møre og Romsdal Bondelag har fått utført av Bioforsk Økologisk om kvinner i landbruket: ”Toppleder i grønn kjeledress – dybdeintervju med 12 kvinner om landbruket i Møre og Romsdal”. På tross av ulik livssituasjon og alder går svarene fra de 12 damene stort sett i samme retning.

Hele rapporten kan lastes ned her

Rapporten ble omtalt 27. november på NRK-TV Møre og Romsdal og NRK-TV Kveldsnytt, med intervju med bonde Jorunn Gunnerød, Molde, rapportskriver Rose Bergslid fra Bioforsk og landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum.

Innslag på NRK-TV Møre og Romsdal 27. nov.2012 kan lastes ned her

Noen stikkord for konklusjonene i rapporten er disse:

  • Utfordring nummer en er dårlig økonomi i landbruket.
  • Kvinnene føler seg godt inkludert og akseptert i næringa.
  • Arbeidsmengden på garden er stor, og dette gjør det blant annet krevende å få barn.
  • Kvinnene er avhengig av en positiv partner
  • Dersom begge skal leve av bruket må det drives stort.
  • Mange kvinner velger å ta seg annet arbeid og lar partneren drive garden.
  • Det har blitt veldig mye teknikk og maskiner på gårdsbrukene, og mange kvinner føler de har for liten interesse for denne delen av drifta.

Sammendrag

Rapporten på 30 sider er på oppdrag fra Møre og Romsdal Bondelag, og utført og skrevet av Rose Bergslid (bildet) ved Bioforsk Økologisk på Tingvoll. Gjennom 12 dybdeintervju av kvinner med tilknytning til husdyrproduksjon i Møre og Romsdal får en et innblikk i tanker og erfaringer rundt det å være kvinnelig bonde. Hvilke faktorer spiller inn på valget om å bli/ikke bli bonde, og hva tenker de kan være årsaker til den lave kvinneandelen i norsk landbruk.

I underkant av 14 % av registrerte bønder i Norge er kvinner, til tross for at økt andel kvinner i landbruket lenge har vært et satsingsområde både for landbrukets organisasjoner og myndighetene.

Valget om å overta og drive en husdyrproduksjon er, i tillegg til valg av yrke, et valg av livsstil. Driver man en husdyrproduksjon har man ansvar for dyrenes ve og vel døgnet rundt.

Alle med tilknytning til en husdyrproduksjon er godt kjent med avløser-situasjonen i landbruket. For mange er det svært vanskelig å få en stabil og god avløser. Er man en gravid kvinnelig husdyrprodusent vil dette være en stor utfordring i forhold til gårdsdrifta.

Kostnadene i landbruket øker raskt. Denne utfordringen kan møtes med økt produksjon der de naturgitte forutsetningene ligger til rette for det slik at stordriftsfordeler kan høstes. I mange av bygdene i Møre og Romsdal er ikke de naturgitte forutsetningene for stordrift til stede, og stordrift kan bli et krevende alternativ både i forhold til arbeidsmengde og økonomi.

De spurte mener at den aller største utfordringen for norsk landbruk, og rekrutteringen til landbruket (av begge kjønn), er dårlig økonomi. Mange av utfordringene man har som kvinnelig bonde kan løses dersom økonomien gir rom for å leie inn hjelp. Dersom du ikke har en partner/kårfolk eller andre som er villig til å jobbe på gården, og du selv ikke er i stand til å gjøre jobben f.eks. i forbindelse med et svangerskap/fødsel oppstår det både en praktisk og en økonomisk utfordring. Denne virkeligheten gjør at mange kvinner velger andre, og ikke minst enklere måter å leve sine liv på.

Fagdag/konferanse

Møre og Romsdal Bondelag har under planlegging en oppfølging av rapporten ved å arrangere en fagdag/konferanse der kvinner i landbruket er tema. Målgruppe for arrangementet er de som styrer og bestemmer. En sikter seg inn mot politikere, byråkrater og andre fagfolk. I tillegg skal møtet være åpent for alle andre interesserte. Tidspunktet blir trolig utpå etterjulsvinteren, og arrangeres i samarbeid med Bygdeungdomslaget og Bygdekvinnelaget.