Både Pål Farstad, Geir Pollestad og Odd Omland takket for opprop og engasjement. De ville ikke røpe noe om status i behandlingen av jordvernstrategien, men understreket at de ville ta med seg vårt tydelige signal inn til resten av næringskomitéen og lovet at de skulle stå på for å skjerpe inn regjeringens jordvernmål. Foto: Amund Kind

Næringskomiteen på Stortinget drøfter i disse dager forslaget fra regjeringa til framtidig jordvernstrategi. Regjeringa har foreslått å videreføre dagens mål om en årlig omdisponering av matjord på 6000 dekar. Et mål som ble nådd allerede i fjor - et mål som blant annet Bondelaget mener er alt for lite ambisiøst.

Bondelaget er ikke alene om å savne ambisjon på vegne av den norske matjorda. I dag fikk representanter fra næringskomiteen overlevert to opprop med til sammen 13.500 underskrifter fra personer som mener at nedbyggingen av verdifull matjord må stanses.

- Vi ønsker å markere at bevaring av matjorda er en viktig samfunnssak. En stor nasjonal matproduksjon er sentral i landets strategiske beredskap og en forutsetning for reell handlefrihet i konfliktkonfliktsituasjoner. Da vi så at regjeringens forslag til ny nasjonal jordvernstrategi ikke var offensiv nok til å redusere takten i nedbygging av matjorda, tok vi sammen med de andre regionale jordvernforeningene initiativ til en underskriftskampanje, sa leder for foreningen Jordvern Vestfold, Vidar P Andresen, da underskriftene ble overlevert politikerne i dag.  

Her er gjengen som overleverte oppropet; representanter fra SPIRE, Norges Bygdeungdomslag, Norges Bygdekvinnelag, Naturviterne, Jordvern Oslo og Akershus og Jordvern Vestfold.

13.500 underskrifter

Jordvernforeningenes opprop ”Stopp nedbygging av matjorda – nå!” hadde samlet 5000 underskifter. Det andre oppropet, Si JA til #styrkjordvernet i Norge,  ble satt i gang av Naturviterne i forbindelse med omdisponeringa av matjord til møbelvarehus og boliger i henholdsvis Vestby og Trondheim. Dette har 8500 personer skrevet under på.

- Dette er et kraftig signal fra hele landet om at matjorda må sikres et bedre vern, understreket Vidar P. Andresen.

- Hvordan det kan gjøres har dere fått forslag på gjennom høringen. Vi har forventninger til at dere lykkes med en politikkutforming som blant annet hindrer at boliger og næringsbygg i bygges på matjord i framtiden, sa han.

Det er ventet at næringskomiteen vil ha sin innstilling til jordvernstragi klar torsdag denne uka.

Både Pollestad og Farstad fikk overlevert et sett med underskrifter og hvert sitt kvadratmeterbrød. -Dette brødet er bakt fra korn dyrket på 1 kvm matjord. Vi har bare med 2 brød, så dere får dele med de andre komitémedlemmene. Men, kun med de som blir med på å skjerpe inn jordvernmålet! sa Andresen til stor latter fra de fremmøtte.