Lavere tapstall - mer å gå på

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Stadig færre sau blir drept av rovvilt i Norge, melder DN. - Svært positivt, men det er mer å gå på sier Berit Hundåla.

Første nestleder, Berit Hundåla, arkivfoto: Per Ole Ranberg.– Flere gauper og jerv er skutt de siste årene, og det er gjennomført andre målrettede tiltak for å forebygge tap av sau. I tillegg til jakt og felling av rovdyr dreier det seg blant annet om seinere slipp av sau, tidlig nedsanking, skifte av beiteområder og rovviltsikre gjerder. Tiltakene er sannsynligvis hovedårsaken til at vi ser en nedgang i antall sau som er drept av rovdyr, sier direktør Janne Sollie i Direktoratet for naturforvaltning i en nettsak på Rovviltportalen.

Enkelte fylker har imidlertid hatt en økning i rovdyrtap i 2011. Dette gjelder blant annet Hedmark fylke.

 -Vi ser svært positivt på at tapet av sau på utmarksbeite til fredet rovdyr reduseres, sier Bondelagets første nestleder. Berit Hundåla som peker på at økt jaktkvote for gaupe og økt uttak av jerv før beitesesongen 2011 har bidratt til å redusere rovdyrtapene. Dette er også i tråd med det nye stortingsforliket som fastslår at bestandsmålene er eksakte og ikke skal overskrides, understreker hun.

 Kadaverregistreringene viser at antall sau tatt av bjørn er redusert. Dette mener Berit Hundåla skyldes at sauehold i yngleområdene for bjørn enten er avviklet eller kraftig redusert.

 Samtidig peker Hundåla på at mange rovdyr har hatt god tilgang på smågnagere og at dette spesielt kan ha redusert sauetapene til jerv.

 Bondelagets første nestleder er også kritisk til at sauebøndene pålegges å slippe sauen senere og å ta de ned tidligere fra utmarksbeite for å forebygge mot rovdyrtap. Dersom disse sauebøndene ikke kan benytte seg av andre utmarksbeiter, og sauen må gå på innmarksbeite, betyr dette at beiteressursene ikke utnyttes fullt ut.

 -Det er er det er fullt mulig å redusere rovdyrtapene mye mer ved å redusere rovdyrbestandene til det nivået som Stortinget har bestemt og ved at miljømyndighetene aktivt tar ut rovdyr i beiteområdene, sier Berit Hundåla.

Bondelagets temasider om rovvilt

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere