Lavere tapstall - mer å gå på

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Stadig færre sau blir drept av rovvilt i Norge, melder DN. - Svært positivt, men det er mer å gå på sier Berit Hundåla.

Første nestleder, Berit Hundåla, arkivfoto: Per Ole Ranberg.– Flere gauper og jerv er skutt de siste årene, og det er gjennomført andre målrettede tiltak for å forebygge tap av sau. I tillegg til jakt og felling av rovdyr dreier det seg blant annet om seinere slipp av sau, tidlig nedsanking, skifte av beiteområder og rovviltsikre gjerder. Tiltakene er sannsynligvis hovedårsaken til at vi ser en nedgang i antall sau som er drept av rovdyr, sier direktør Janne Sollie i Direktoratet for naturforvaltning i en nettsak på Rovviltportalen.

Enkelte fylker har imidlertid hatt en økning i rovdyrtap i 2011. Dette gjelder blant annet Hedmark fylke.

 -Vi ser svært positivt på at tapet av sau på utmarksbeite til fredet rovdyr reduseres, sier Bondelagets første nestleder. Berit Hundåla som peker på at økt jaktkvote for gaupe og økt uttak av jerv før beitesesongen 2011 har bidratt til å redusere rovdyrtapene. Dette er også i tråd med det nye stortingsforliket som fastslår at bestandsmålene er eksakte og ikke skal overskrides, understreker hun.

 Kadaverregistreringene viser at antall sau tatt av bjørn er redusert. Dette mener Berit Hundåla skyldes at sauehold i yngleområdene for bjørn enten er avviklet eller kraftig redusert.

 Samtidig peker Hundåla på at mange rovdyr har hatt god tilgang på smågnagere og at dette spesielt kan ha redusert sauetapene til jerv.

 Bondelagets første nestleder er også kritisk til at sauebøndene pålegges å slippe sauen senere og å ta de ned tidligere fra utmarksbeite for å forebygge mot rovdyrtap. Dersom disse sauebøndene ikke kan benytte seg av andre utmarksbeiter, og sauen må gå på innmarksbeite, betyr dette at beiteressursene ikke utnyttes fullt ut.

 -Det er er det er fullt mulig å redusere rovdyrtapene mye mer ved å redusere rovdyrbestandene til det nivået som Stortinget har bestemt og ved at miljømyndighetene aktivt tar ut rovdyr i beiteområdene, sier Berit Hundåla.

Bondelagets temasider om rovvilt

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere