Første nestleder, Berit Hundåla, arkivfoto: Per Ole Ranberg.– Flere gauper og jerv er skutt de siste årene, og det er gjennomført andre målrettede tiltak for å forebygge tap av sau. I tillegg til jakt og felling av rovdyr dreier det seg blant annet om seinere slipp av sau, tidlig nedsanking, skifte av beiteområder og rovviltsikre gjerder. Tiltakene er sannsynligvis hovedårsaken til at vi ser en nedgang i antall sau som er drept av rovdyr, sier direktør Janne Sollie i Direktoratet for naturforvaltning i en nettsak på Rovviltportalen.

Enkelte fylker har imidlertid hatt en økning i rovdyrtap i 2011. Dette gjelder blant annet Hedmark fylke.

 -Vi ser svært positivt på at tapet av sau på utmarksbeite til fredet rovdyr reduseres, sier Bondelagets første nestleder. Berit Hundåla som peker på at økt jaktkvote for gaupe og økt uttak av jerv før beitesesongen 2011 har bidratt til å redusere rovdyrtapene. Dette er også i tråd med det nye stortingsforliket som fastslår at bestandsmålene er eksakte og ikke skal overskrides, understreker hun.

 Kadaverregistreringene viser at antall sau tatt av bjørn er redusert. Dette mener Berit Hundåla skyldes at sauehold i yngleområdene for bjørn enten er avviklet eller kraftig redusert.

 Samtidig peker Hundåla på at mange rovdyr har hatt god tilgang på smågnagere og at dette spesielt kan ha redusert sauetapene til jerv.

 Bondelagets første nestleder er også kritisk til at sauebøndene pålegges å slippe sauen senere og å ta de ned tidligere fra utmarksbeite for å forebygge mot rovdyrtap. Dersom disse sauebøndene ikke kan benytte seg av andre utmarksbeiter, og sauen må gå på innmarksbeite, betyr dette at beiteressursene ikke utnyttes fullt ut.

 -Det er er det er fullt mulig å redusere rovdyrtapene mye mer ved å redusere rovdyrbestandene til det nivået som Stortinget har bestemt og ved at miljømyndighetene aktivt tar ut rovdyr i beiteområdene, sier Berit Hundåla.

Bondelagets temasider om rovvilt