Norske husdyr behandles med mindre antibiotika, og forekomsten av antibiotikaresistente bakterier er lav. Det viser årets rapport fra overvåkingsprogrammet NORM-VET ble lagt fram i dag.

- Dette er gode nyheter for dyra og for folkehelsa, og noe vi jobber med kontinuerlig. Langsiktig jobbing der bønder, veterinærer og myndigheter har det samme målet for øyet har gitt resultater og mindre bruk av antibiotika, sier Birte Usland, styremedlem i Norges Bondelag.

Forbruket av antibiotika til matproduserende landdyr er redusert med 10 prosent fra 2013 til 2017. Dermed har landbruket allerede nådd målet som regjeringa satt til 2020.  

- At 2020-målet nå er nådd, skal ikke bli noen sovepute, men vi skal fortsette jobben med å bruke medisiner kun når det trengs, slik at de faktisk virker når vi trenger det.

Hele husdyrnæringa jobber sammen med veterinærer og myndigheter for å redusere bruken av antibiotika. Vi bruker faktisk 40 prosent mindre antibiotika nå enn vi gjorde i 1995 til matproduserende landdyr.

Næringa har lagt ned betydelig innsats i forebyggende arbeid. Vi har jobbet med å bygge kompetanse hos bønder og forebyggende helsearbeid hos dyra. Næringa jobber også bevisst med avl av robuste dyr. Bevisstgjøring hos bønder og veterinærer gjør at vi behandler syke dyr på en bedre måte, med korrekt bruk av antibiotika.

Grunnen til at vi streber etter å bruke lite antibiotika, er at hyppig bruk kan føre tilresistens. Dersom bakterier blir resistente mot antibiotika, har vi ikke medisin som virker.  

Kontroll på MRSA-situasjonen

I 2017 ble hele fjørfeavlpopulasjonen undersøkt for LA-MRSA. LA-MRSA er en variant av antibiotikaresistente gule stafylokokkbakterier som etablerer seg lett hos dyr. Norske avlsbesetninger for fjørfe er fri for LA-MRSA bakterier.

Det var heller ingen funn av den vanlige LA-MRSA-typen hos svin. Norge er det første landet i verden som har satt seg mål om å holde den antibiotikaresistente bakterien LA-MRSA borte fra svinebesetninger.

- Bøndene tar et stort samfunnsansvar ved å holde norsk svinepopulasjon MRSA-fri. Selv om vi har gode resultater for 2017, må denne kampen kjempes hver dag. Derfor er det avgjørende at bonden er trygg på at han får hjelp og at kostnader blir dekket dersom LA-MRSA-smitte påvises i besetningen, sier Birte Usland.