Lav sannsynlighet for antibiotikasresistente bakterier

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Vitenskapskomiteen for mattrygghet har vurdert sannsynligheten for at mennesker blir smitta av antibiotikaresistente bakterier fra norskprodusert mat.

Antibiotikaresistente bakterier er et økende globalt problem, og faren ved at disse bakteriene sprer seg, er at man i framtida ikke vil kunne bruke antibiotika til å bli kvitt infeksjoner hos mennesker. På oppdrag fra Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdert sannsynligheten for at denne smitten kan overføres fra norske husdyr og norskprodusert mat.

- Det er i dag en ubetydelig sannsynlighet for at forbrukere eksponeres for bakterier fra norske husdyr og norskprodusert mat som er resistente overfor viktige antibiotika, sier Yngvild Wasteson, leder for Vitenskapskomiteens faggruppe for hygiene og smittestoffer i en pressemelding.

God dyrehelse og restriktiv antibiotikabruk

Den gode dyrehelsa og den restriktive antibiotikabruken får æren for at dette problemet er mindre i Norge enn i andre land. 

Vitenskapskomiteen har vurdert sannsynligheten for smitte fra fjørfekjøtt og levende gris og fjørfe som ikke-neglisjerbar. Det er imidlertid liten sannsynlighet for å få i seg narasinresistente bakterier fra kyllingkjøtt om man følger rådene om god kjøkkenhygiene.

- Foredling og varmebehandling av mat vil ofte bidra til å redusere forekomsten av bakterier i maten. Dermed blir også sannsynligheten for at levende resistente bakterier overføres fra mat til mennesker mindre, sier Wasteson i pressemeldinga.

Ros til næringa

Koksidiostatika er en gruppe fôrtilsetningsstoff som brukes for å forebygge tarmsykdommen koksidiose hos fjørfe. Det er to hovedtyper av koksidiostatika hvor kun den ene er tillatt i Norge. Rapporten sannsynliggjør en sammenheng mellom bruken av denne typen koksidiostatika og resistens hos bakterier. Fjørfenæringa selv har fasa ut bruken av dette stoffer, og Mattilsynet som har bestilt rapporten, gir ros til fjørfenæringa for å ha vært i forkant her.

– Næringen har i denne sammenheng vært i forkant av både forskningen og regelverket knyttet til bruk av narasin i fôr, og har som mål å fase ut bruken av koksidiostatika i fjørfeproduksjonen. Mattilsynet vil følge opp og støtte næringen i dette arbeidet, sier direktør for fisk og sjømat i Mattilsynet, Elisabeth Wilman i en pressemelding.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere