Lav sannsynlighet for antibiotikasresistente bakterier

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Vitenskapskomiteen for mattrygghet har vurdert sannsynligheten for at mennesker blir smitta av antibiotikaresistente bakterier fra norskprodusert mat.

Antibiotikaresistente bakterier er et økende globalt problem, og faren ved at disse bakteriene sprer seg, er at man i framtida ikke vil kunne bruke antibiotika til å bli kvitt infeksjoner hos mennesker. På oppdrag fra Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdert sannsynligheten for at denne smitten kan overføres fra norske husdyr og norskprodusert mat.

- Det er i dag en ubetydelig sannsynlighet for at forbrukere eksponeres for bakterier fra norske husdyr og norskprodusert mat som er resistente overfor viktige antibiotika, sier Yngvild Wasteson, leder for Vitenskapskomiteens faggruppe for hygiene og smittestoffer i en pressemelding.

God dyrehelse og restriktiv antibiotikabruk

Den gode dyrehelsa og den restriktive antibiotikabruken får æren for at dette problemet er mindre i Norge enn i andre land. 

Vitenskapskomiteen har vurdert sannsynligheten for smitte fra fjørfekjøtt og levende gris og fjørfe som ikke-neglisjerbar. Det er imidlertid liten sannsynlighet for å få i seg narasinresistente bakterier fra kyllingkjøtt om man følger rådene om god kjøkkenhygiene.

- Foredling og varmebehandling av mat vil ofte bidra til å redusere forekomsten av bakterier i maten. Dermed blir også sannsynligheten for at levende resistente bakterier overføres fra mat til mennesker mindre, sier Wasteson i pressemeldinga.

Ros til næringa

Koksidiostatika er en gruppe fôrtilsetningsstoff som brukes for å forebygge tarmsykdommen koksidiose hos fjørfe. Det er to hovedtyper av koksidiostatika hvor kun den ene er tillatt i Norge. Rapporten sannsynliggjør en sammenheng mellom bruken av denne typen koksidiostatika og resistens hos bakterier. Fjørfenæringa selv har fasa ut bruken av dette stoffer, og Mattilsynet som har bestilt rapporten, gir ros til fjørfenæringa for å ha vært i forkant her.

– Næringen har i denne sammenheng vært i forkant av både forskningen og regelverket knyttet til bruk av narasin i fôr, og har som mål å fase ut bruken av koksidiostatika i fjørfeproduksjonen. Mattilsynet vil følge opp og støtte næringen i dette arbeidet, sier direktør for fisk og sjømat i Mattilsynet, Elisabeth Wilman i en pressemelding.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere