Norsk Landbruksrådgivning (NLR) har jordnær kompetanse, og er en god faglig alliert for bonden. Akkurat som bøndene, holder de til over hele landet, og er per nå regionalt organisert.

I årets jordbruksavtale ble partene enige om at dagens oppgaveløsning i NLR må bli mer samordnet, enhetlig og effektiv og at det er en forutsetning for at NLR skal tildeles tilskudd fremover i tid. Videre ble det vedtatt at dette ikke kan gjøres uten at NLR organiserer seg som én juridisk enhet.

Oppfølging av vedtaket i jordbruksavtalen var tema da Bondelaget og representanter for NLR Rogaland og Trøndelag møttes tirsdag 13. desember. Bakgrunnen for møtet var NLR sitt arbeid med oppfølgingen og ulike synspunkter internt i NLR om hva som egentlig ligger i jordbruksavtalen og Stortingets godkjenning av denne.

– Landbruksrådgivninga er svært viktig for å utvikle norsk landbruk og for å gjøre den enkelte bonde i stand til å drifte gården på best mulig vis, sier Gimming.

Bondelaget er opptatt av at NLR i framtida er best mulig rigget for å ivareta formålet med støtten til NLR, som er å gi et likeverdig rådgivningstilbud til alle bønder i hele landet.

– Det er viktig at bøndene har tilgang til faglig kompetent rådgiving innenfor de områdene som støtten over jordbruksavtalen er ment å gå til, uavhengig av geografisk tilhørighet og medlemskap, sa Bjørn Gimming i møtet. Han viste til Landbruksdirektoratets rapport 9/2022 som slo fast at formålet med støtten ikke kan oppfylles gjennom å tildele tilskudd direkte til NLRs ti juridiske regionale enheter hver for seg, slik det gjøres i dag.

– Men det er verdt å understreke at lokal og regional tilstedeværelse fortsatt skal være en forutsetning for rådgivingstjenesten, understreket Gimming.

Venter på plan om ny samordning

NLR skal innen 1. mars 2023 legge fram en plan for hvordan samordning av organisasjonen skal realiseres. Det er svært viktig å få på plass denne planen innen fristen fordi gjennomføring av planen vil sette organisasjonen i stand til å oppfylle formålet med avsetningen over jordbruksavtalen på om lag 100 mill. kroner innen 1. januar 2024.

– I møtet fikk vi god informasjon om arbeidet internt i deler av NLR. Fra vår side var vi tydelige på at vi ikke har bedt om utredninger av flere modeller, men en plan for å etablere en organisasjon som kan være mottaker av støtte over jordbruksavtalen fra 1. januar 2024, sa Gimming.