Nils T. Bjørke.

Det er et mål som Norges Bondelag har arbeidet for, og som krever et taktskifte fra regjeringa for å kunne oppfylles. Bondelaget har savnet konkrete virkemiddel i meldinga. Regjeringa peker på at det vil komme i jordbruksoppgjøret. – Det avgjørende nå blir at regjeringa følger opp egne målsettinger og at meldinga innebærer en tydelig forskjell, sier leder Nils T. Bjørke i Norges Bondelag. – Vi forventer en forskjell i årets jordbruksforhandlinger. Det trengs en ny giv for å få ungdommen til å våge å satse på næringa, slår Bjørke fast.

I debatten slo Arbeiderpartiets leder av næringskomiteen, Terje Lien Aasland (Ap), fast at regjeringspartiene har vilje til å bruke handlingsrommet i importvernet. Det ble også understreket fra Senterpartiets Irene Lange Nordahl at investeringsfond er et incentiv som det blir naturlig å vurdere. 

Norges Bondelag beklager at det ikke ble en breiere tilslutning til meldinga enn fra regjeringspartiene.  – KrF hadde konstruktive innspill til et forlik og vi mener at meldinga hadde stått betydelig sterkere om regjeringa hadde kommet dem i møte, sier Bjørke, og legger til at et sterkere jordvern, en vesentlig reduksjon av inntektsforskjeller og investeringsfond kunne gitt næringa større trygghet framover og være gode bidrag til å nå måla i meldinga. 

Dagens debatt i Stortinget tydeliggjør at skillelinjene i norsk landbrukspolitikk går mellom regjeringspartiene og KrF på den ene siden, og Høyre og FrP på den andre siden. – I sum vil forslagene fra høyresida medføre en kraftig sentralisering av produksjon og medføre at en ikke vil klare å utnytte alt jordbruksareal. Dette vil helt klart svekke norsk sjølforsyningsgrad, fastholder Bjørke.

Meldinga gir et godt utgangspunkt for det videre arbeidet for norsk landbruk og næringsmiddelindustri. Det avgjørende nå blir at regjeringa omskaper ord til konkret  handling.

Kontaktperson: Nils T. Bjørke

Se Bondelagets temasider om Landbruks- og matmeldinga.