Hva er engangspurker?
Dette innebærer at purkene slaktes ut etter å ha født bare ett kull. Driftsopplegget gjør at disse produsentene kan produsere et langt høyere antall smågriser i året enn tradisjonelle smågrisprodusenter. Dette skyldes at husdyrkonsesjonsregelverket setter grenser for hvor mange avlspurker en produsent kan ha innsatt på ethvert tidspunkt, mens antallet omsatte og slaktede avlspurker ikke er regulert.Kilde: Landbruksdirektoratet

I jordbruksoppgjøret 2018 ble staten og bondeorganisasjonene enige om å regulere antall avlspurker og antall slakt/omsatte purker i svineproduksjonen. Årsaken var den økende bruken av såkalte engangspurker, noe som undergraver intensjonen i husdyrkonsesjonsregelverket. Landbruksdirektoratet fikk i oppdrag å utrede nye grenser og mulige overgangsordninger.

- Direktoratet har på kort tid lagt gjort gode utredninger og lagt fram en oversiktlig og ryddig rapport. Konsesjonsregelverket er et viktig verktøy for å kunne opprettholde en svineproduksjon med god geografisk spredning i Norge. Så langt vi kan se virker det som det er gjort fornuftige anbefalinger på grenser for antall slaktede/omsatte purker i svineproduksjonen, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.  

I rapporten konkluderer direktoratet med at bruken av engangspurker er økende, og at dette ikke er etter intensjonen med konsesjonsregelverket, å spre svineproduksjon på flere enheter.  De som produserer smågris på engangspurker bidrar i dag til å sende andre svineprodusenter ut av næringa.

Direktoratet har også beregnet hvor mange slaktede/omsatte purker ulike besetninger kan ha. (Antall destruerte purker skal også inngå):

  1. Bruksbesetning: 126 omsatte/slaktede purker (Forholdstall på 1,2 i forhold til avlspurker. Forholdstallet vil også gjelde for de med utvidet konsesjon).
  2. Purkering: 848 slaktede/omsatte purker
  3. Foredlingsbesetninger: 313 slaktede/omsatte purker (avhengig av høy rekrutteringsprosent for å få avlsmessig framgang)
  4. Formeringsbestninger: 181 slaktede/omsatte purker (også avhengig av høy rekrutteringsprosent for å få avlsmessig framgang, men ikke like høy som foredlingsbesetningene)

Åpent om overgangsordninger

I rapporten er det også gjort en vurdering av mulige løsninger for å tilpasse næringa til de nye grensene og lengde på overgangsordning. Her er det ikke gjort noen entydige anbefalinger, men drøftingen kan tyde på en kort overgangsperiode er det direktoratet mener er best. I tillegg konkluderer rapporten med at det ikke finnes grunnlag for å gi produsenter erstatning for ikke å kunne fortsette med engangspurker.

Ikke enige i WTO-vurdering

Lars Petter BartnesI tillegg til problemstillingene rundt engangspurker og konsesjonsregelverk har direktoratet også gjort en vurdering av om en utkjøpsordning av smågrisprodusenter, finansiert av omsetningsavgift, vil belaste gul boks i WTO-regelverket. Det kommer direktoratet fram til at det vil gjøre.

- Den vurderingen deler ikke vi. Direktoratet mener purkekjøtt skal notifiseres som gul støtte i WTO ved en utkjøpsordning av purker tilsvarende de vi hadde på 80- og 90 tallet. Utkjøp av smågrisprodusenter vil ikke understøtte prisen på purkekjøtt. Derimot prisen på slaktegris på sikt. Slaktegris notifiseres som gul støtte, sier Bartnes i Bondelaget.