Landbruket har løsningen

Av Ragna Kronstad,
  • Tips en venn om denne siden

Bønder i hele Norden har en klar beskjed: Landbruks- og næringsmiddelindustrien har det som skal til for å skape bærekraftig vekst i de nordiske landene.

I en felles uttalelse til alle nordiske regjeringer og Nordisk råd oppfordrer Nordiske bønders sentralforbund (NBC) til å se på landbruket som en del av løsningen for en bærekraftig vekst. (se under for hele uttalelsen)

- De nordiske bøndene og samvirkeorganisasjonene ønsker å formidle at det er mulig å øke matproduksjonen og samtidig ta hensyn til miljøet, sier leder i Norges Bondelag og  nyvalgt president for NBC, Nils T. Bjørke.

Essensen i målet til det bærekraftige nordiske landbruket er å få ned utslipp per enhet.

- En betingelse for denne utvikling er imidlertid at det skapes stabile rammevilkår som kan sikre at det fortsatt er attraktivt å investere i matproduksjon og energi i de nordiske landene, sier Nils T. Bjørke.

Slik lyder uttalesen som også er utgangspunkt for et brev sendt til Nordisk Råd og alle de nordiske lands regjeringer:

Bærekraftig vækst: jordbruget har løsningerne

Repræsentanter fra de Nordiske Bondeorganisationers Centralråd (NBC) samlet ved det udvidede præsidiemøde i Danmark 28. – 30. august 2013 opfordrer beslutningstagere i Norden til at lægge vægt på landbrugs- og fødevareerhvervet samt skovbrugets potentiale til at skabe bærekraftig vækst i de nordiske lande:

  • Behovet for øget global fødevareforsyning skaber potentiale for bærekraftig vækst
  • De nordiske lande bør gå forrest i udviklingen af bærekraftig produktivitet
  • Gode rammevilkår er en betingelse for bærekraftig vækst

Verdens globale udfordringer er nært forbundne, og kan ikke løses uafhængigt af hinanden. Befolkningstilvæksten og det deraf følgende behov for øget fødevareproduktion skal balanceres med hensynet til natur og ressourcer samt med nødvendigheden af at udvikle en fossilfri, biobaseret energiforsyning. Disse udfordringer kan imidlertid vendes til et stort potentiale for bærekraftig vækst med udgangspunkt i landbrugs- og fødevareerhvervet samt skovbruget. Hvor beskyttelsen af miljø og naturressourcer traditionelt er blevet opfattet som uforeneligt med økonomisk vækst, har vi I en ny helhedstænkning mulighed for at behandle restprodukter som ressourcer i en cirkulær økonomi.

FAO forventer at den globale efterspørgsel på fødevarer vil stige 60 % frem mod 2050. Denne udfordring kræver nye tiltag og metoder, og det er vigtigt, at alle lande kan deltage. I denne sammenhæng bør de nordiske lande gå foran i udviklingen af cirkulære løsninger, der reducerer miljøbelastningen og forbedrer effektiviteten i hele fødevarekæden.

Landbrugs- og fødevareerhvervet i de nordiske lande har potentiale til at skabe bærekraftig økonomisk vækst gennem en styrkelse af den lokale og globale fødevare- og energiforsyning uden negative konsekvenser for miljø og klima. Ved målrettet at satse på nye anvendelser for biomasse og restprodukter vil det endog være muligt at opnå en positiv effekt på det samlede klimaregnestykke. En betingelse for denne udvikling er dog, at der skabes stabile rammevilkår, som kan sikre at det fortsat vil være attraktivt at investere i produktion af fødevarer og energi i de nordiske lande.

NBC (Nordens Bondeorganisationers Centralorganisation) er samarbejdsorganisation for de nordiske landes landbrugsorganisationer. Formandskabet går på skift mellem de fem nordiske lande, og overgik ved det udvidede præsidiemøde til Norge.

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere