Landbruket er en del av klimaløsningen

Publisert 31.03.2014
  • Tips en venn om denne siden

FNs år for familielandbruket fremhever verdien av den norske landbruksmodellen, lyder resolusjonen fra Representantskapet i Norges Bondelag.

Representantskapet i Norges Bondelag var 26. og 27. mars samlet i Thon Hotel Opera. Landbruksnæringen stiller seg samlet bak følgende resolusjon:

Norsk landbruk er framtidsretta

Den globale matproduksjonen må økes for å møte befolkningsvekst og klimautfordringer. FNs år for familielandbruket fremhever verdien av den norske landbruksmodellen. Med dyre- og plantehelse i verdenstoppen er vi et forbilde for andre land. Vi må styrke og videreutvikle en landbrukspolitikk med jordbruksforhandlinger, importvern og markedsordninger.

Matproduksjon på norske ressurser

Matvareberedskap er et samfunnsansvar. En samlet næringskomité uttrykker ambisjoner om økt matproduksjon med intensjon om økt sjølforsyning. En reell matvareberedskap forutsetter at det er lønnsomt å utnytte arealressursene over hele landet til matproduksjon. Derfor må det produseres korn der det er naturgitte forutsetninger for det. Dette er avgjørende for å utnytte gras- og beiteressursene bedre.  Virkemidlene må ivareta sammenhengene mellom struktur, distrikt og driftsulemper. Fraktordninger og fylkesvise melkekvoter er avgjørende for et landbruk over hele landet.

Vi bønder vil levere det forbrukerne etterspør. Det er store markedsmuligheter for økt produksjon av norske grønnsaker, poteter, frukt, bær, korn, storfe- og lammekjøtt.

Framtidens landbruk er bærekraftig og klimasmart

Landbruket er en del av klimaløsningen. Med god agronomi utnytter vi areal- og beiteressursene på en bærekraftig og klimasmart måte. Framtidslandbruket er kunnskapskrevende. Forskning, utvikling og rådgivning må prioriteres. Lønnsomhet i næringa og gode utdanningsmuligheter er avgjørende for rekruttering.

Økt inntekt og investeringsevne

Representantskapet i Norges Bondelag forventer at Stortingets mål om økt matproduksjon og lønnsomhet følges opp i årets jordbruksoppgjør. Inntektsnivået i jordbruket må heves slik at avstanden til andre grupper reduseres.

  • Prisene må økes for produkter med markedsmuligheter og tilstrekkelig tollvern.  
  • Budsjettmidlene må økes for å opprettholde en variert bruksstruktur over hele landet. Virkemidlene må innrettes slik at det stimuleres til økt produksjon og bedre produktkvalitet.
  • Investeringsvirkemidler er avgjørende for å fornye driftsapparatet og samtidig møte klimautfordringene. Ordningene må utformes slik at investeringene tilpasses driftsgrunnlaget på det enkelte gardsbruk.

Norsk landbruk er klar for å produsere og levere mer mat. Det er opp til Regjering og Storting å gjøre det mulig!

Les også: Dramatisk klimarapport
Les også: Norsk landbruk er løsningen, ikke problemet

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere