Kvotene for kumelk reduseres

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Kvotene for kumelk reduseres med tre prosentpoeng i 2016

Kvotedrøftingene for neste års ku- og geitemelkproduksjon ble avholdt i dag. Her ble Landbruks- og matdepartementet (LMD) og faglaga enige om å redusere kvotene for kumelk sammenlignet med i år. For geitemelk videreføres kvoten.

Kumelk

På dagens kvotedrøftinger mellom staten og faglaga i landbruket ble den disponible kvoten for kumelk satt til 1,00 for kvoteåret 2016. Det er en reduksjon på tre prosentpoeng sammenlignet med i år.

Per Skorge

- To gode grovfòrår har gitt høyere melkeproduksjon enn det har vært behov for i år. Det ligger derfor mye ost på lager hos Tine, som har oppgaven med å balansere markedet på vegne av norske melkeprodusenter. Store reguleringslagre av ost er kostbart for den norske melkebonden. Derfor må dessverre melkeproduksjonen noe ned neste år, sier generalsekretær i Bondelaget, Per Skorge.   

En disponibel kvote på 1,00 er prognosert til å gi 1511 millioner liter melk i 2016, men prognosen er usikker. Denne usikkerheten er særlig knyttet til endring i antall dyr, avdrått, kvoteoppfylling og neste års grovforavlinger.

- Det samlede melkemarkedet i Norge er i vekst. Vi håper at denne reduksjonen ikke blir permanent, men at norske bønder får muligheten til å produsere mer melk i framtiden, sier Skorge.

Partene og Tine vil ta en statusgjennomgang av markedssituasjonen igjen i løpet av våren 2016.


Geitemelk

Det har i flere år vært overskudd av geitemelk. Også for neste år tilsier prognosene et betydelig overskudd. Tine foreslo derfor å redusere disponibel kvote med ett prosentpoeng til 0,96.  Dersom markedet skulle kommet i balanse, måtte kvotene blitt redusert med om lag 10 prosent.

- For geitebøndene ligger det en betydelig kostnad i at det produseres mer enn hva som blir solgt i markedet av geitemelkprodukter. På den andre side har samtlige av landets produsenter nå (har vært gjennom en sanering og) investert for framtida. De produserer nå høykvalitetsmelk som gir godt grunnlag for mange gode produkter. Vi forventer derfor at Tine legger en forsterket innsats i å videreutvikle markedet for geitmelksprodukter, sier Skorge i Bondelaget. 

LMD fastsatte forholdstallet til 0,97. Det samme som i år.

I tråd med jordbruksoppgjøret i år vil den statlige innkjøpte kvote på geitmelk ikke bli solgt ut igjen. Når det gjelder kvoteåret 2017, så vil dette bli vurdert i kommende jordbruksoppgjør både for geite- og kumelk.

Les referat fra kvotedrøftingene her.

Kontaktpersoner i Norges Bondelag:

Generalsekretær, Per Skorge tlf. 975 24 938  

Seniorrådgiver, Anders Huus tlf. 957 99 191 

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere