Kvotedrøftingene for neste års ku- og geitemelkproduksjon ble avholdt i dag. Her ble Landbruks- og matdepartementet (LMD) og faglaga enige om å redusere kvotene for kumelk sammenlignet med i år. For geitemelk videreføres kvoten.

Kumelk

På dagens kvotedrøftinger mellom staten og faglaga i landbruket ble den disponible kvoten for kumelk satt til 1,00 for kvoteåret 2016. Det er en reduksjon på tre prosentpoeng sammenlignet med i år.

Per Skorge

- To gode grovfòrår har gitt høyere melkeproduksjon enn det har vært behov for i år. Det ligger derfor mye ost på lager hos Tine, som har oppgaven med å balansere markedet på vegne av norske melkeprodusenter. Store reguleringslagre av ost er kostbart for den norske melkebonden. Derfor må dessverre melkeproduksjonen noe ned neste år, sier generalsekretær i Bondelaget, Per Skorge.   

En disponibel kvote på 1,00 er prognosert til å gi 1511 millioner liter melk i 2016, men prognosen er usikker. Denne usikkerheten er særlig knyttet til endring i antall dyr, avdrått, kvoteoppfylling og neste års grovforavlinger.

- Det samlede melkemarkedet i Norge er i vekst. Vi håper at denne reduksjonen ikke blir permanent, men at norske bønder får muligheten til å produsere mer melk i framtiden, sier Skorge.

Partene og Tine vil ta en statusgjennomgang av markedssituasjonen igjen i løpet av våren 2016.


Geitemelk

Det har i flere år vært overskudd av geitemelk. Også for neste år tilsier prognosene et betydelig overskudd. Tine foreslo derfor å redusere disponibel kvote med ett prosentpoeng til 0,96.  Dersom markedet skulle kommet i balanse, måtte kvotene blitt redusert med om lag 10 prosent.

- For geitebøndene ligger det en betydelig kostnad i at det produseres mer enn hva som blir solgt i markedet av geitemelkprodukter. På den andre side har samtlige av landets produsenter nå (har vært gjennom en sanering og) investert for framtida. De produserer nå høykvalitetsmelk som gir godt grunnlag for mange gode produkter. Vi forventer derfor at Tine legger en forsterket innsats i å videreutvikle markedet for geitmelksprodukter, sier Skorge i Bondelaget. 

LMD fastsatte forholdstallet til 0,97. Det samme som i år.

I tråd med jordbruksoppgjøret i år vil den statlige innkjøpte kvote på geitmelk ikke bli solgt ut igjen. Når det gjelder kvoteåret 2017, så vil dette bli vurdert i kommende jordbruksoppgjør både for geite- og kumelk.

Les referat fra kvotedrøftingene her.

Kontaktpersoner i Norges Bondelag:

Generalsekretær, Per Skorge tlf. 975 24 938  

Seniorrådgiver, Anders Huus tlf. 957 99 191