Kritiske til Helgesens ulveforslag

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Foto: Statens Naturoppsyn

Onsdag 22. februar sendte Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ut et forslag om å endre Naturmangfoldloven på høring. Mens ministeren hevder at endringen vil gi utvidet adgang til uttak av ulv ved lisensfelling mener Bondelaget at lovforslaget i realiteten vil kunne innsnevre dagens handlingsrom.

- Selv om vi isolert sett er tilhenger av å gi supplerende fellingsgrunnlag for ulv, så vil denne pakken som Vidar Helgesen legger fram trolig føre til det motsatte, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.
 

Bartnes viser til at hvis forslaget fra Klima- og miljødepartementet skulle bli vedtatt med tilhørende merknader så vil det gi nye forarbeider til Naturmangfoldloven og i realiteten bety en innsnevring av dagens handlingsrom.
 

Forslaget om lovendring ble sendt ut på høring med frist mandag 27. februar. I nettsaken på departementets sider sier Vidar Helgesen at han er trygg på at alle sider av saken vil bli drøftet. Bartnes deler ikke denne oppfatningen.
 

- Tilliten til klima- og miljøminister Helgesen er allerede tynnslitt og med en så parodisk kort høringsfrist må man jo spørre seg om Vidar Helgesen faktisk er interessert i å lytte, sier Bartnes. Særlig gjelder dette når man foreslår en lovendring før det har kommet tilbakemeldinger på hva som ligger i dagens regelverk. Departementet ba om dette i forrige uke og fristen for å gi innspill i denne saken er også 27. februar.
 

I pressemeldingen fra Klima- og miljødepartementet begrunnes den særdeles korte høringsfristen med at Stortinget har bedt regjeringen om å komme med en løsning i ulvesaken innen 10. mars.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere