- Selv om vi isolert sett er tilhenger av å gi supplerende fellingsgrunnlag for ulv, så vil denne pakken som Vidar Helgesen legger fram trolig føre til det motsatte, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.
 

Bartnes viser til at hvis forslaget fra Klima- og miljødepartementet skulle bli vedtatt med tilhørende merknader så vil det gi nye forarbeider til Naturmangfoldloven og i realiteten bety en innsnevring av dagens handlingsrom.
 

Forslaget om lovendring ble sendt ut på høring med frist mandag 27. februar. I nettsaken på departementets sider sier Vidar Helgesen at han er trygg på at alle sider av saken vil bli drøftet. Bartnes deler ikke denne oppfatningen.
 

- Tilliten til klima- og miljøminister Helgesen er allerede tynnslitt og med en så parodisk kort høringsfrist må man jo spørre seg om Vidar Helgesen faktisk er interessert i å lytte, sier Bartnes. Særlig gjelder dette når man foreslår en lovendring før det har kommet tilbakemeldinger på hva som ligger i dagens regelverk. Departementet ba om dette i forrige uke og fristen for å gi innspill i denne saken er også 27. februar.
 

I pressemeldingen fra Klima- og miljødepartementet begrunnes den særdeles korte høringsfristen med at Stortinget har bedt regjeringen om å komme med en løsning i ulvesaken innen 10. mars.