KrF og Venstre står opp for familielandbruket og unge bønder

Publisert 04.12.2016
  • Tips en venn om denne siden

Det borgerlige budsjettforliket reverserer forslagene om skatteskjerpelse på investeringstilskudd som ville rammet unge bønder, og forslag i retning av AS-jordbruk.

Knut Arild Hareide (KrF), Siv Jensen (FrP), Erna Solberg (Høyre og Trine Skei Grande (Venstre)ble i går enige om statsbudsjett for 2017. Illustrasjonsbilde. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre CC-lisens flickr.com

I regjeringas budsjettforslag var det forslag om å innføre skatt på bygdeutviklingsmidler for bønder i distrikts-Norge. Regjeringa foreslo også endre jordbruksfradraget fra kun å gjelde for enkeltpersoner til også å omfatte aksjeselskaper. I budsjettforliket er disse forslagene borte.

- I budsjettforhandlingene har KrF og Venstre gjort en viktig jobb for å sikre unge bønder bedre muligheter til å investere i en framtid i landbruket, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

  • LES AVTALEN HER

Forslaget om å gi jordbruksfradrag til aksjeselskaper ville gitt selskaper utvida mulighet til å gå inn i drifta av norsk landbruk på bekostning av den selveiende bonden.

- Det er bra at KrF og Venstre støtter familielandbruket, og stopper regjeringas forsøk på å la aksjeselskaper bli dominerende eierform i landbruket. I Norge har vi tradisjon for personlig eierskap, at det er bonden som selv eier og driver gården, understreker Bartnes.

Støtte til landbrukets klimaprosjekt

Landbruket arbeider for et klimasmart landbruk. Det viktigste virkemiddelet er en satsing på prosjektet «Klimasmart landbruk – nye løsninger» som har som formål å gi alle bønder tilbud om systematisk klimarådgiving på egen gård. I budsjettforliket blir det foreslått ei bevilgning til klimasatsingen på 20 millioner kroner.

Lars Petter Bartnes- Verden trenger mer mat produsert med lavere klimaavtrykk. Et samlet landbruk er i gang med å utvikle et unikt beregningsverktøy for å kunne identifisere potensialet for klimatiltak på hvert enkelt gårdsnivå. Det er bra at vi nå får muligheten til å utvikle denne satsingen videre, sier Bartnes.

 

Forliket innebærer en økning av mineraloljeavgiften, noe som vil bety økte kostnader til næringen. Det er også uheldig at partiene går inn for forbud mot nydyrking av myr. Det skal også settes ned partssammensatte utvalg som skal vurdere om det er mulig med en gradvis økt CO2-avgift for landbruket i lys av landbruks- og distriktspolitiske hensyn. Utvalgene skal også foreslå andre klimatiltak.

- Avgiftsøkningen utgjør en vesentlig kostnadsside for landbruket. Nå forventer vi at det blir brukt tid på det viktige utredningsarbeidet, og at det ikke kommer ytterligere utspill som vil legge økte kostnader på næringen. Arbeidet for å redusere klimautslipp må skje på en måte som ikke svekker norsk matproduksjon, og sikre at vi får reduserte utslipp per produsert enhet, sier Lars Petter Bartnes. 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere