8500 bønder, mange av dem sauebønder, får dyrere drift med økt grense for registrering i mva-registeret.

- Dette er veldig bra og viktig for mange småbedrifter og for norsk matproduksjon, sier generalsekretær i Norges Bondelag Per Skorge.

I forslag til statsbudsjett for 2015 hever regjeringen grensen for å registrere seg i merverdiavgiftsregisteret, fra kr 50 000 til kr 150 000 i årlig omsetning. Dette vil ramme mange gründere, bønder og småbedrifter ved at de ikke får tilbakeført merverdiavgift de har betalt for sine investeringer.

Helt enkelt vil denne økningen si at næringsdrivende med under 150 000 kr i årlig omsetning, blir betraktet som hobby-næringsdrivende og må betale moms av alle sine kjøp og investeringer knyttet til virksomheten. En ny PC og en ny traktor vil koste denne bonden 25 prosent mer. Samtidig vil selgere av varer og tjenester bli tilsvarende berørt – de slipper å betale moms av sitt salg dersom de har omsetning lavere enn 150 000 kr. Dette vil være gunstig for næringsdrivende som baserer sin drift på salg av egen kompetanse, men slå negativt ut for kapitalintensive næringer.

- Å beholde dagens grense i mva-registeret er viktig for verdiskapingen fra mange småbedrifter, sier Per Skorge. For landbrukets del vil en økning av grensen for registrering i mva-registeret spesielt ramme saueprodusenter og mindre kornprodusenter. 9500 bruk vil falle ut av mva-registeret og får 25 prosent dyrere investeringer og innkjøp.

Venstre og Krf går begge inn for å beholde grensen for mva-registrering ved omsetning på kr 50 000 per år i sine alternative budsjetter.

- Her viser Krf og Venstre ansvarlighet og setter en stopper for denne endringen som kan føre til mindre innovasjon, gründerskap og rekruttering, sier Per Skorge.

Svekker mulighetene for verdiskaping i norsk næringsliv

Bondelaget har tatt initiativ til et brev til Stortingets finanskomité, sammen med Akademikerne, Norges Fiskarlag, Norske Reindriftssamers Landsforbund og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. I brevet sier organisasjonene at tredobling av beløpsgrensen for mva-registrering svekker muligheten for verdiskaping i norsk næringsliv.

Med forslaget heves terskelen for å etablere seg, investere i, og drive foretak i norsk næringsliv. Dette er ikke i tråd med regjeringens uttalte mål om økt verdiskaping fra et robust og mangfoldig næringsliv. Konsekvensen av forslaget kan bli færre gründerarbeidsplasser, mindre innovasjon og mindre sysselsetting, heter det i brevet.

Grunnfjellet i norsk næringsliv er 500 000 små og mellomstore bedrifter. Mange av disse er startet av enkeltpersoner med stort engasjement og pågangsmot. Foretakene er utviklet over tid. Investeringene er ofte tilpasset økonomien fra løpende drift. Tredobling av beløpsgrensen for mva-registrering betyr en tredobling av foretakets arbeidstid og inntekter før merverdiavgiften knyttet til investeringskostnaden blir refundert. Uten fradragsrett for merverdiavgift øker kapitalbehovet med 25 prosent.