Reiten som er vararepresentant for Rigmor Andersen Eide, foreslår i næringskomiteens innstilling at Stortinget ber regjeringen innlede nye forhandlinger med jordbrukets organisasjoner, og legge fram tilbud i samsvar med Stortingets forutsetninger i Innst. S. nr. 234. Det ble han alene om.

Magert tilbud skal tvinge til lydighet

-Det ikke må innføres en praksis der et magert tilbud fra staten skal tvinge jordbruket til lydighet ved at Stortinget alltid gir sin tilslutning til regjeringens proposisjon bokstav for bokstav. Dette medlem vil bemerke at ved å legge fram et såpass svakt tilbud som årets, har regjeringen utfordret de etablerte ordninger for forhandlinger om en landbruksavtale mellom staten og landbrukets organisasjoner, heter det i innstillingen.

Stortinget skal ikke undergrave forhandlingene

Svaret på KrFs merknader er tydelige fra Arbeiderpartiet, SV og Sp: - Dersom organisasjonene skulle kunne bryte forhandlingene og Stortinget deretter forbedrer eller reduserer statens tilbud, vil det undergrave forhandlingssystemets berettigelse. Flertallet vil ikke bidra til en slik utvikling.

Viser til "Velkommen til bords"

Det samme flertallet viser til formuleringene i Landbruks- og matmeldinga "Velkommen til bords": «Regjeringen vil sikre utøverne i landbruket en inntektsutvikling og sosiale vilkår på linje med andre grupper. Regjeringen vil derfor videreutvikle inntekts- og velferdspolitikken i landbruket med utgangspunkt i den landbrukspolitikken som er ført etter 2005.»

Holder fast ved målsettinga


Dette flertallet viser til ovennevnte inntektsmålsetting. Dette flertallet er opptatt av å legge til rette for en god inntektsutvikling for aktive bønder, som er både store og små i driftsomfang, og ber regjeringen legge til rette for dette.

Dette flertallet understreker at det er staten sitt tilbud, slik det foreligger i Prop. 122 S (2011–2012), som Stortinget forholder seg til, og ikke hva som evt. ville blitt resultatet av forhandlinger mellom partene, selv om det er grunn til å anta at man da ville hatt et annet resultat.

Det lille riset bak speilet

Dette flertallet mener imidlertid det er en forutsetning for over tid å nå inntekts- og produksjonsmåla som er fastsatt i Meld. St. 9 (2011–2012) at det føres forhandlinger mellom partene som munner ut i en avtale, heter det i innstillingen fra næringskomiteen som skal behandles i Stortinget 14. juni.