I høst er det to år siden Stortinget vedtok Nasjonal jordvernstrategi. Siden den gang har lite skjedd og Stortingets målsetting om å begrense nedbyggingen av norsk matjord til 4000 dekar i året innen 2020 ligger ikke an til å nås. I 2016 ble det bygget ned om lag 6000 dekar matjord. Nå krever en bred allianse av organisasjoner og jordvernforeninger et sterkere juridisk vern av matjorda.
 

- Kun 3 prosent av norsk fastland kan brukes til matproduksjon, likevel står matjorda stadig igjen som taper i kampen mot utbygging av boliger, vei og næringsbygg, sa Frøydis Haugen, 2. nestleder i Bondelaget under markeringen.
 

 Flere lokale jordvernaksjoner hadde også tatt turen til Oslo for å fortelle om nedbyggingstrua matjord i sine kommuner.
 

- Det er med matjorda som med olja. Dette er en nasjonal knapphetsressurs som vi ikke bør overlate til den enkelte kommune å forvalte, sa Sigbjørn Fjærvoll, leder i Jordvern Vestfold under markeringen.


Kravet om sterkere vern av matjorda til leder av Stortingets næringskomite, Geir Pollestad (Sp) og stortingsrepresentantene Une Aina Bastholm (Mdg), Nils T. Bjørke (Sp), Terje Aasland (Ap), Ole Andrè Myrvold (Sp) og Andrè N. Skjelstad (V).
 

Overleverte matjordkart

Tidligere i høst ba Norges Bondelag om hjelp til å kartlegge trua matjord i Norge på sosiale medier. Over 200 matjordsaker fra hele landet har så langt blitt meldt inn og under dagens markering overleverte Frøydis Haugen matjordkartet til Pollestad.
 

- Dette kartet gir ingen uttømmende oversikt over jordvernsaker i Norge, men viser det enorme engasjementet for matjorda vår og bekymringen for at den skal gå tapt, sa Haugen under markeringen.
 

Følgende organisasjoner og jordvernaksjoner sto bak markeringen: Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Natur og Ungdom, Norges Bygdeungdomslag, Norges Naturvernforbund, Naturviterne, Sabima, Spire og jordvernforeningene i Vestfold, Møre og Romsdal, Buskerud, Trøndelag, Hedmark, Bømlo, Telemark, Nordland, Oslo og Akershus. 


For mer informasjon:

Frøydis Haugen, 2. nestleder i Norges Bondelag: 482 88 669