Norges Bondelag har sendt regjeringa sitt første innspill til arbeidet med statsbudsjettet for 2020. Økt satsing på trygg mat og god folkehelse og dyrehelse er blant områdene organisasjonen ber regjeringa prioritere høyt i budsjettet. Bondelagslederen er ber regjeringa om å ikke ta den trygge maten og den gode dyrehelsa i Norge for gitt

- I ei tid hvor våre naboland og Norge vet at sykdommer som afrikansk svinepest vi utfordre oss i framtida, må vi bygge vår kapasitet og beredskap innen mattrygghet og dyrehelse opp, ikke ned, sier Bartnes.

- Signalene fra Veterinærinstituttet, fra Mattilsynet, fra veterinærene og fra posten er de samme, de har ikke kapasitet til å være tilstede over hele landet. Dette bekymrer meg som bondelagsleder, og det bør bekymre regjeringa.

Bondelaget peker også på behov for økt satsing på virkemidler for klimasmart landbruksproduksjon og klimatilpasning i jordbruket. Organisasjonen krever også mer midler til erstatning i rovdyrsaker og forebyggende tiltak, og mener dagens bevilgning er for lav til å møte Stortingets todelte mål i rovdyrpolitikken om å ivareta hensyn til både beitedyr og rovdyr.

- Utviklingen i rovdyrsaken er dessverre at konfliktnivået øker og bygder som ligger innafor rovdyrsonene har problemer. Husdyrholdet avvikles og tapet som næringsutøvere i primærnæringen får erstattes ikke. Det er rett og slett ikke holdbart, sier Bartnes.