Krever ny gjennomgang av rovviltforliket

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Stoler ikke på NINA og ber departementet hente inn landbrukskompetanse for å vurdere rovdyrkonsekvensene for norsk matproduksjon og berørte lokalsamfunn.

Lars Petter Bartnes har sammen med lederne for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit sendt brev til klima- og miljøministeren og bedt om ei uavhengig evaluering av rovviltforliket.

I et brev til klima- og miljøminister Tine Sundtoft ber Norges Bondelag, Norsk Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit om ei grundig og helhetlig vurdering av rovviltforliket. Rovviltforliket ble vedtatt av Stortinget i 2011 og har en bestemme om at den regionale forvaltninga og de regionane bestandsmålene skal evalueres innen fem år.

Bondeorganisasjonene mener det er på høy tid med ei slik evaluering.

Må utrede konsekvensene for norsk matproduksjon

- Det har vist seg at det over store deler av landet ikke har latt seg gjøre å opprettholde beitenæringen, verken i rovviltprioriterte eller i beiteprioriterte områder. Dette skyldes i vesentlig grad at rovvilttrykket i de fylkene som har størst rovvilttetthet har vært for høyt. I lys av den todelte målsettingen om beitedyr, reindrift og rovvilt mener våre organisasjoner det er helt avgjørende med en bred evaluering av rovviltforliket, skriver Lars Petter Bartnes og lederne for de andre fagorganisasjonene i brevet.

Norges Bondelag og de andre organisasjonene mener ei evaluering av rovviltforvaltninga må omfatte ei helhetlig vurdering av rovviltpolitikken og konsekvenser for potensialet for norsk matproduksjon basert på norske ressurser. Det må også utredes hvordan gjennomføringa av rovviltforliket påvirker berørte lokalsamfunn. Både nasjonale bestandsmål og regional fordeling av disse må vurderes.

Stoler ikke på NINA

Organisasjonene krever også  tung landbruksfaglig forskningskompetanse i evalueringa, og at NINA (Norsk institutt for naturforskning) ikkje skal ha hovedansvar for evalueringa.

-  NINA er svært nært knyttet til miljøvernmyndighetene og rovviltforvaltningen, både som premissleverandør og i utforming av forvaltningen. Med bakgrunn i dette mener Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit at NINA, av habilitetsmessige årsaker, ikke kan være hovedansvarlig for å gjennomføre en slik evaluering alene, skriver lederne i de tre organisasjonene i brevet som ble oversendt Klima- og miljødepartementet i dag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere