Krever ny gjennomgang av rovviltforliket

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Stoler ikke på NINA og ber departementet hente inn landbrukskompetanse for å vurdere rovdyrkonsekvensene for norsk matproduksjon og berørte lokalsamfunn.

Lars Petter Bartnes har sammen med lederne for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit sendt brev til klima- og miljøministeren og bedt om ei uavhengig evaluering av rovviltforliket.

I et brev til klima- og miljøminister Tine Sundtoft ber Norges Bondelag, Norsk Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit om ei grundig og helhetlig vurdering av rovviltforliket. Rovviltforliket ble vedtatt av Stortinget i 2011 og har en bestemme om at den regionale forvaltninga og de regionane bestandsmålene skal evalueres innen fem år.

Bondeorganisasjonene mener det er på høy tid med ei slik evaluering.

Må utrede konsekvensene for norsk matproduksjon

- Det har vist seg at det over store deler av landet ikke har latt seg gjøre å opprettholde beitenæringen, verken i rovviltprioriterte eller i beiteprioriterte områder. Dette skyldes i vesentlig grad at rovvilttrykket i de fylkene som har størst rovvilttetthet har vært for høyt. I lys av den todelte målsettingen om beitedyr, reindrift og rovvilt mener våre organisasjoner det er helt avgjørende med en bred evaluering av rovviltforliket, skriver Lars Petter Bartnes og lederne for de andre fagorganisasjonene i brevet.

Norges Bondelag og de andre organisasjonene mener ei evaluering av rovviltforvaltninga må omfatte ei helhetlig vurdering av rovviltpolitikken og konsekvenser for potensialet for norsk matproduksjon basert på norske ressurser. Det må også utredes hvordan gjennomføringa av rovviltforliket påvirker berørte lokalsamfunn. Både nasjonale bestandsmål og regional fordeling av disse må vurderes.

Stoler ikke på NINA

Organisasjonene krever også  tung landbruksfaglig forskningskompetanse i evalueringa, og at NINA (Norsk institutt for naturforskning) ikkje skal ha hovedansvar for evalueringa.

-  NINA er svært nært knyttet til miljøvernmyndighetene og rovviltforvaltningen, både som premissleverandør og i utforming av forvaltningen. Med bakgrunn i dette mener Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit at NINA, av habilitetsmessige årsaker, ikke kan være hovedansvarlig for å gjennomføre en slik evaluering alene, skriver lederne i de tre organisasjonene i brevet som ble oversendt Klima- og miljødepartementet i dag.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere