Fr v., Lars Petter Bartnes Bondelaget, Gunn Jorunn Sørum Bygdeungdomslaget, Mari Gjengedal Spire, Gaute Eiterjord Natur og Ungdom, Lars Haltbrekken Naturvernforbundet

Gjennom kampanjen Soyalandet ønsker Utviklingsfondets ungdomsorganisasjon Spire å sette fokus på importen av soya til landbruket i Norge. Organisasjonen tok også initiativet til et felles krav til politikerne om at framtidens matproduksjon ikke må basere seg på en ytterligere økning i importen, men at maten i størst mulig grad baseres på norsk korn, gras og beite. Norges Bondelag er en av de som stiller seg bak denne målsettingen.

- En bærekraftig og framtidsrettet norsk matproduksjon må ha som mål at vi klarer å utnytte våre egne ressurser på en best mulig måte. Da kan vi ikke sette oss i en situasjon hvor det blir lønnsomt å bytte ut norsk korn, gras og beite med importert soya. Prinsippet om at maten skal produseres der jorda ligger er en forutsetning for viktig verdiskaping og tusenvis av arbeidsplasser fra et landbruk over hele Norge, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Femdelt krav

Kravene til politikerne er formulert slik.

1: Det må stimuleres til økt kornproduksjon og mindre soyaimport, samtidig som bøndenes inntekt ivaretas

2: Det må lønne seg å bruke norske grovfôr- og beiteressurser, og de må utnyttes bedre

3: Forbrukerne må oppmuntres til å kjøpe mat laget på norske ressurser

4: Staten må stimulere til økt forskning og næringsutvikling for norsk fôrproduksjon

5: Matvareprisene må reflektere de reelle produksjonskostnadene

Vil vurdere løsninger

Også Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Bygdeungdomslaget stiller seg bak kravene. Spire lanserer også en rekke forslag til hvordan målene kan nås. Det handler blant annet om en vesentlig økning i kornpriser, beitetilskudd og arealtilskudd. 

- Vi vil berømme initiativet fra Spire. Dette er et viktig tema, og noe som organisasjonen vår blir stadig mer opptatt av.  Når det gjelder de konkrete forslagene til løsning går det inn i det vi skal forhandle om denne våren. Dette blir derfor interessante innspill som vi tar med oss inn i de prosessene vi skal ha før vi utformer det endelige kravet, sier Bartnes.