Krever ekstra rovdyrjakt også denne våren

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Ekstra innsats våren 2014 førte til at færre sau og lam ble tatt av rovdyr. Bondelaget krever at Klima- og miljøministeren følger opp med nye uttak av rovdyr før dyr slippes på beite slik at tapene går ned også i kommende beitesesong.

Etter vinterens lisensjakt er kun 51 jerv av totalkvoten på 134 dyr tatt ut. I fjellområdene i Sør-Norge var det store tap av sau til jerv i fjor. Dette gjelder spesielt indre deler av Sogn mot Oppland og i Nordre deler av Hedmark hvor bestanden i flere år har ligget over målet. – Norges Bondelag krever at Klima- og miljøministeren sørger for nødvendig uttak av jerv utover våren, slik at jervebestanden kommer ned på Stortingets mål, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

Lars Petter Bartnes. – Rovdyrtap gir store dyrelidelser og medfører stort psykisk stress for dyreeierne. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft har et ansvar for å bidra til at tapene og lidelsene blir så små som mulig og vi forventer at hun følger opp med nye tiltak før beitesesongen, sier Bartnes. 

Glad for tap av færre sau og lam

Tall fra Miljødirektoratet viser at det i 2014 ble søkt om erstatning for 10 000 færre sau og lam tatt av rovvilt enn i 2013. Det var i alt 1672 sauebønder som søkte om rovdyrerstatning for 45 336 sau i 2014. Dette er en nedgang på om lag 18 % sammenliknet med 2013.

– Selv om det også i 2014 var områder med store tap, er det positivt at det totale rovdyrtapet på sau som beiter i utmark i Norge har gått ned, sier Bartnes.

Uttak av rovdyr i beiteområdene virker

– Det at bestanden av gaupe og jerv nå ligger lavere enn tidligere og at Miljødirektoratet sørget for uttak av seks bjørner og fem ulver før beitesesongen 2014 har helt klart virket positivt, sier Bartnes og legger til at hannbjørner som holder til utenfor binneområdene tar mye sau. Et målrettet uttak av slike hannbjørner har erfaringsvis gitt gode resultater.

På samme måte er uttak av ungulver som kommer fra Sverige utover våren og forsommeren viktig. Det er nødvendig å ta ut disse individene før de etablerer seg og gjør store skader i saueflokkene.

Kontakt: Lars Petter Bartnes, tlf 900 84 576.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere