Krever avklaring om erstatninger etter rovdyrtap

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Sauekadavre etter ulveangrep

En samlet beitenæring krever konkrete svar fra regjeringen om hvilken økonomisk kompensasjon bøndene får etter ulvens herjinger i sommer.

I et brev sendt klima- og miljøminister Vidar Helgesen og landbruks- og matminister Jon Georg Dale oppsummerer beitenæringen hvilke økonomiske tap næringen har hatt som følge av ulvens tilstedeværelse i sommer. Brevet er signert Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Krever oppfølging

4.august i år møtte landbruks- og matminister Jon Georg Dale og statssekretær i Klima- og miljødepartementet (KMD), Lars Andreas Lunde, næringen på Lygnasæter for å diskutere situasjonen på Hadeland, Hurdal og Toten denne sommeren. Budskapet fra Dale var at staten vil stille tilgjengelige ressurser til rådighet for å få tatt ulven, og at bøndene vil bli kompensert for ekstraordinære utgifter knyttet til herjingene.

Organisasjonene understreker viktigheten av at det nå kommer en helhetlig økonomisk kompensasjon for hele landet, ikke bare for de områdene som har blitt spesielt rammet av ulv denne sommeren.

Trenger rask avklaring

-Det er viktig at vi får en rask avklaring fra myndigheten slik at vi unngår det som skjedde i beitenæringen i fjor sommer. Mange som miste dyr på grunn av rovdyrangrep har fortsatt ikke fått fullverdig økonomisk erstatning for sine tap og ekstrautgifter. Det er viktig at vi får en avklaring av kravene innen 1.september, sier Einar Frogner, rovdyransvarlig og styremedlem i Norges Bondelag.

Fem konkrete krav

Organisasjonene har oppsummert beitenæringa sine økonomiske tap som følge av ulvens tilstedeværelse i fem krav.

  1. Erstatning for tapt tilgang av utmarksbeite. Ved erstatning for forsinka slipp, aldri sluppet, eller tidlig nedsakning av sau må satsene per dyr høynes for å sikre at bonden får tilstrekkelig kompensasjon for ekstraarbeid og ekstrautgifter.
  2. Erstatning for tapt utmarksbeitetilskudd.
  3. Erstatning for tapt tilskudd og administrativt merarbeid som dirkete konsekvens av rovdyrangrep.
  4. Erstatninger til følgekostnader for berørte beitebrukere uten tap eller med lite tap. Dagens erstatningsordning gjelder kun de som får husdyr drept eller skadet av rovvilt. Ulvens tilstedeværelse medfører imidlertid en økonomisk belastning også for de uten faktiske tap. Ved rovviltangrep er alle beitebrukere i området med på å bidra til avklaring av situasjonen, uten hensyn til om de selv er rammet. En vesentlig merkostnad for beitebrukerne i disse besetningene er dermed knyttet til ekstraordinært tilsyn, leting etter døde dyr osv.
  5. Økonomisk bistand til beitebrukere med likviditetsproblem. Det er flere beitebrukere som får store økonomiske problemer som følge av alle utleggene de har hatt i løpet av beitesesongen ved tilstedeværelse av ulv. Organisasjonene krever at det opprettes en ordning som gjør det mulig å få forskuttert midler som dekker de merkostnadene som oppstår i forbindelse med rovdyr.                                          

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere