Krevende forslag fra ny regjering

Publisert 07.10.2013
  • Tips en venn om denne siden

Regjeringa Solberg la i kveld frem sin politiske plattform - den inneholdt flere punkter som vil bli krevende for det norske landbruket.

Overskriftene fra samarbeidserklæringen om lønnsomhet og forutsigbarhet er gjentatt. Regjeringen vil også styrke sjølforsyningsgraden av beredskapsmessige hensyn. Norges Bondelag mener dette er gode målsettinger, men at det kan bli svært krevende å nå disse med det settet av virkemidler som det legges opp til.

Kan bli tøft for de minste

Regjeringen ser i liten grad ut til å ha tatt inn over seg at produktivitetsveksten i norsk landbruk er på 6% pr år og langt høyere enn i de fleste andre næringer. Erklæringen kan tyde på at regjeringen ønsker å forsere nedleggingen av bruk. Dette vil kunne gå hardt ut over landbruket i regioner med små gårder som en finner bl.a. på Vestlandet, i Agder, Telemark og Nord-Norge. At regjeringen ønsker å skille landbruks- og distriktspolitikken i større grad, vil kunne forsterke dette.

Vil svekke beskyttelsen av landbruksvarer

Regjeringen understreker at tollvernet er viktig for lønnsomheten i matproduksjon, men sier samtidig at tollvernet bør reduseres av hensyn til forbrukerne og industrien. I denne sammenheng er det grunn til å minne om at andelen av husholdningsinntekten som brukes på mat er ca 11% og blant de laveste i Europa.  
 
Norges Bondelag ser positivt på at det legges opp til en fondsordning for landbruket som kan stimulere til investeringer.

Håper på god dialog 

Regjeringsplattformen er åpenbart en fellesnevner mellom de to blå partiene. Stortinget vil kunne spille en stor rolle i forhold til den endelige utformingen av landbrukspolitikken. Vi ønsker en  god dialog med regjeringen og forventer at det blir gjort grundige konsekvensvurderinger før endringer blir vedtatt.
 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere