Overskriftene fra samarbeidserklæringen om lønnsomhet og forutsigbarhet er gjentatt. Regjeringen vil også styrke sjølforsyningsgraden av beredskapsmessige hensyn. Norges Bondelag mener dette er gode målsettinger, men at det kan bli svært krevende å nå disse med det settet av virkemidler som det legges opp til.

Kan bli tøft for de minste

Regjeringen ser i liten grad ut til å ha tatt inn over seg at produktivitetsveksten i norsk landbruk er på 6% pr år og langt høyere enn i de fleste andre næringer. Erklæringen kan tyde på at regjeringen ønsker å forsere nedleggingen av bruk. Dette vil kunne gå hardt ut over landbruket i regioner med små gårder som en finner bl.a. på Vestlandet, i Agder, Telemark og Nord-Norge. At regjeringen ønsker å skille landbruks- og distriktspolitikken i større grad, vil kunne forsterke dette.

Vil svekke beskyttelsen av landbruksvarer

Regjeringen understreker at tollvernet er viktig for lønnsomheten i matproduksjon, men sier samtidig at tollvernet bør reduseres av hensyn til forbrukerne og industrien. I denne sammenheng er det grunn til å minne om at andelen av husholdningsinntekten som brukes på mat er ca 11% og blant de laveste i Europa.  
 
Norges Bondelag ser positivt på at det legges opp til en fondsordning for landbruket som kan stimulere til investeringer.

Håper på god dialog 

Regjeringsplattformen er åpenbart en fellesnevner mellom de to blå partiene. Stortinget vil kunne spille en stor rolle i forhold til den endelige utformingen av landbrukspolitikken. Vi ønsker en  god dialog med regjeringen og forventer at det blir gjort grundige konsekvensvurderinger før endringer blir vedtatt.