Prosjektleder Terje Engvik fortsetter arbeidet for å utvikle kraftproduksjon som tilleggsnæring i landbruket.

Bønder som kan bygge ut småkraft i egen regi oppnår de beste tilleggsinntektene, sier prosjektleder Terje Engvik i Norges Bondelag.

De største ressursene på landbrukseiendommene er i kystfylkene,men vindkraft er også aktuelt i innlandsfylker med gode vindforhold. Vannkraftressursene står for den største lokale verdiskapingen, ifølge Engvik.

Alle småkraftressursene i landet representerer en mulig samlet brutto verdi på kraftsalget på rundt 10 milliarder kroner per år.

Småkraft som næringsveg

Prosjektet ”Småkraft som næringsveg” i Norges Bondelag ble avslutta i 2011. I prosjektet har Bondelaget satset på informasjon og kompetansehevingsarbeid med mål om å utvikle lokal verdiskaping frå småkraftnæringa. Over 2.500 grunneiere fikk informasjon gjennom den 3-årige prosjektsatsinga.

- Arbeidet for å utvikle kraftproduksjon som tilleggsnæring i landbruket fortsetter gjennom en ny satsing som omfatter både småkraft og vindkraft. Fra prosjektet gir vi, så langt kapasiteten tillater det, gratis informasjon til grunneiere som ønsker å utnytte kraftressursene sine, forteller Engvik.

Prosjektlederen mener at småskala utbygging av vindkraft kan være aktuelt for bønder med gode vindressurser og høyt kraftforbruk på garden. Å erstatte kostbar innkjøpt kraft med nettleie med egenprodusert strøm kan være lønnsomt, mens småskala vindkraftproduksjon for salg vil være mer krevende med dagens pris- og kostnadsnivå.

- Arealutleie til større vindkraftparker kan derimot gi grunneierne sikre og gode inntekter. Men bøndene må gjøre et godt grunnlagsarbeid før avtaleskriving for å sikre best mulig lokal andel av verdiskapingen, sier Engvik. 

Miljøperspektiv

Engvik peker også på kraftutbygging i et miljøperspektiv. - Ren, fornybar energiproduksjon gir både lokal verdiskaping og et bidrag til å løse klimautfordringene. Samtidig kan utbygging av vann- og vindkraft by på utfordringer for naturmiljøet. I informasjonsarbeidet legger vi i Bondelaget vekt på balanserte løsninger og avbøtende tiltak for å motvirke noe av ulempene ved kraftutbygging, understreker han.

Sluttrapporten kan leses her

Kontaktperson: Prosjektleder Terje Engvik,  tlf. 975 17 111 og e-post terje.engvik@bondelaget.no.

Bondelagets temasider småkraft som næringsveg