Viktige frister
Fristen for å søke om inntektskompensasjon er utvidet til 3. juni for perioden 14. mars til 30. april. For mai kan søknader tidligst sendes 4.juni. For kompensasjons- ordningen for faste kostnader er siste frist for å søke for mars, april og mai 30.juni.

Endret: 30.mai kl. 10:15.

Det finnes to ulike ordninger. Kompensasjonsordningen for faste kostnader og inntektskompensasjon for selvstendig næringsdrivende. Man kan lese og søke på  www.kompensasjonsordning.no og  www.nav.no/arbeid/inntektskompensasjon. Det er viktig å sette seg inn i ordningene før du søker. Benytt regnskapsfører hvis du er usikker. Bondelaget har også laget web-kurs som vil bli lagt ut på Bondelagets hjemmeside(www.bondelaget.no) for medlemmer og samarbeidende regnskapskontor.

Les mer om inntektssikringsordningen for selvstendig næringsdrivende her

Ler mer om kompensasjonsordningen for næringslivet her

Spørsmål knyttet til kompensasjonsordningen for faste kostnader.

Hvis jeg driver jordbruk(korn) og utleie av hytter. Hva regnes som omsetning?

En skal ta med inntekt både fra jordbruket og hyttedriften. Mottar du årlig tilskudd skal det også tas med. Men bare 1/12 av tilskuddet for hver måned du søker for.  Korninntektene skal være med for den måneden det er levert. Hvis kornet er levert i januar skal det være med i den måneden. Av hytteinntekter er det kun leieinntekter for de månedene en søker for. Er for eksempel en hytte leid ut i mars, men først fakturert i april, skal denne inntekten tas med i mars.

Hva hvis jeg i tillegg har lønnsinntekt og/eller arbeidsgodtgjørelse?

Det har ikke betydning for omsetning, men har betydning for enkeltpersonsforetak som ikke har ansatte. Kravet er at minst 50% av personinntekten kommer fra enkeltpersonsforetaket i 2019 for å komme inn under ordningen. Hadde du lavere andel i 2019, men kan dokumentere at du i 2020 i januar og februar hadde over 50% i forhold til samme periode i fjor, kan du likevel søke. Men det krever attestasjon fra autorisert regnskapsfører eller revisor. Du skal få melding fra skatteetaten dersom det kreves attestasjon.

Hva inngår som faste kostnader?

I forskriften § 3-2 til kompensasjonsordningen er det ramset opp de postene i næringsoppgaven som hovedsak inngår og anses som fast, uunngåelig kostnad. Alle faste kostnader skal i utgangspunktet fordeles månedsvis. Kostnader som ikke kan føres på næringsoppgaven inngår ikke. For noen poster er det bare deler av kostnadene som inngår. Derfor bør en gå igjennom hvert bilag knyttet til disse postene for å plukke de kostnadene som inngår.

For eksempel vil servicedelen (den fradragsberettigede delen) til Bondelagskontingenten som betales en gang i året, bare inngå med 1/12-del som fast kostnad i den måned du søker. Hvis du har betalt forsikring en gang i året og denne gjelder for perioden 1.5 til 30.4, skal du for mars og april benytte forsikringen fra i 2019 med 1/12 del for mars og april og for mai benytte 1/12 av forsikringen betalt i år.