- Det eneste som er avklart på dette tidspunkt er at ny dyrka mark skal etableres. Det ligger så langt ingen føringer på hvor denne dyrka marka skal ligge, eller hva slags kvalitet man har ambisjoner om, sier leder i Akershus Bondelag, Odd-Einar Hjortnæs. -  Det er uklart om Statens Vegvesen kjenner til utfordringene med å etablere dyrka mark, eller om det foreligger noen ideer angående aktuelle områder for nydyrking i Follo. Som pilotprosjekt for flytting av matjord vil denne prosessen være førende for fremtidige prosjekter ellers i landet, og Akershus Bondelag vil følge arbeidet til Statens Vegvesen nøye for å forsikre oss om at etableringen av ny dyrka mark skjer i dialog med fagmiljøer og landbruksorganisasjoner, understreker han.

Dekker det totale tap av dyrka mark

I følge Statens Vegvesen vil beslaglagt areal med dyrka mark vil beregnes totalt sett for begge de aktuelle kommunene ut fra et samfunnsmessig perspektiv.  Det innebærer ikke nødvendigvis at hver enkelt grunneier, eller hver av kommune, vil få dekket alt sitt tap av dyrka mark, men at det totale tapet av dyrka mark som følge av E-18 utbyggingen gjennom de to kommunene, skal erstattes. 

Utbygginga starter i 2016

 Statens Vegvesen starter nå arbeidet med reguleringsplan for vegtraseen. Hvis alt går etter planen kan bygginga starte i 2016. De ønsker å kjøpe planleggings – og prosjekteringstjenester for strekningen Akershus grense – Vinterbro. Dette inkluderer etablering av nye dyrkingsarealer ved hjelp av matjord og undergrunnsjord fra vegtraseen.

Du leser mer om denne saken på hjemmesidene til Akershus Bondelag

Norges Bondelags temaside jordvern