Før jul vedtok Stortinget en kompensasjonsordning for høye strømpriser. Landbruket er for tiden i en svært krevende situasjon. Nå har Norges Bondelag sendt et brev til Finansdepartementet, Olje- og energidepartementet og Landbruks- og matdepartementet.

– Store kostnadsøkninger på mange innsatsfaktorer, inkludert strøm, gjør det svært utfordrende for landbruket. VI har pekt på markedet for å dekke økte kostnader, men det er begrensede muligheter for å hente inn prisøkninger gjennom økte salgspriser i markedet, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

I tilleggsforhandlingene mellom staten og jordbruket i fjor høst var økte strømkostnader et tema. Da ble man enig om å se særskilt på disse kostnadene ved jordbruksforhandlingene til våren.

– Situasjonen nå er såpass kritisk at vi ber om at vedtatt ordning for kompensasjon av de høye strømpriser i husholdninger utvides til å også dekke ekstraordinære kostnader brukt i produksjon, sier Gimming.

Ordningen må kraftig justeres

For husholdninger er det satt et øvre tak på inntil 5000 kwh/mnd. Norges Bondelag har gjort utregninger og mener at et øvre tak for kompensasjon i landbruket bør økes til 20.000 kwh/mnd.

– Et slikt tak vil i større grad dekke et rimelig og normalt strømforbruk for både næring og privat forbruk på et vanlig gårdsbruk, forteller Gimming.

I tillegg er det i ordningen for husholdninger satt en kompensasjonsgrad på 55 prosent på strømpris over 70 øre/kwh. Norges Bondelag ber i tillegg om at denne dekningsgraden økes til 75 prosent.

– For å skape nødvendig forutsigbarhet for norske bønder, er det avgjørende og viktig at endringene kommer på plass raskt, slik at utbetalingen kommer med på fakturaen for januar i februar, avslutter Gimming.