Kom med krav til ulvemeldinga

Av Finn Erlend Ødegård,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag i møte med Klima- og Miljødepartementet om den kommende ulvemeldinga.

Bilde fra venstre: Lars Andreas Lunde (statssekretær KLD), Einar Frogner (styremedlem i Norges Bondelag), Pål Kjorstad (styremedlem i Norsk Sau og Geit og John Petter Løvstad (assisterende generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag).

Norges Bondelag hadde sammen med Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit møte med statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og Miljødepartementet mandag 2. november, om ulvemeldinga som  trolig vil bli lagt fram for Stortinget før nyttår.

- Erstatningsoppgjøret for sau drept av rovdyr viser at ulv nå står for om lag 10 % av rovdyrtapene i Norge. Ulveangrepene fordeler seg over hele Sør-Norge og truer eksistensgrunnlaget for beitenæringa. Vi er nødt til å få på plass et strengere og mer effektivt regime for uttak av ulv som vandrer inn fra Sverige, sier styremedlem Einar Frogner som representerte Norges Bondelag på møtet.

Ønsker ikke ynglinger av ulv i Norge

Beiteorganisasjonene framholdt sitt krav om at vi ikke ønsker ynglinger av ulv i Norge og viste til historikken i ulvesona hvor alt utmarksbeite i hovedsak er avviklet. All erfaring viser at det ikke er mulig å kombinere utmarksbeite og ulv. Organisasjonene tok også opp problemene med at rovdyrforvaltninga praktiserer en buffersone utenfor ulvesona i Hedmark og Akershus. Til tross for at dette er et prioritert beiteområde, veier hensynet til rovviltet tyngst i miljømyndighetenes forvaltning.

Videre ba organisasjonene om at Regjeringen foretar en juridisk vurdering av hvilke forpliktelser Norge har til Bernkonvensjonen.

Tynnslitt tillit

- Det er problematisk at mange politikere framholder at Bernkonvensjonen forplikter Norge til å ha ulv når dette i høyeste grad er usikkert, sier Einar Frogner.

Organisasjonene framholdt at tilliten til ulveovervåkningen er liten og at KLD må gjøre overvåkningen mer åpen og i større grad involvere lokalbefolkningen.

- Det er viktig at Stortinget behandler meldinga i god tid før beitesesongen 2016, slik at aktuelle tilpasninger kan gjøres i god til før sauen slippes på utmarksbeite, sier Einar Frogner.

Organisasjonene tok opp jervebestanden som har økt langt over Stortingets mål om 39 årlige ynglinger. Rovdata har i 2015 registrert hele 65 ynglinger. Selv etter hiuttakene som Statens Naturoppsyn gjennomførte i vår, var det over 50 jervekull før beitesesongen startet.
Med dette påføres beitenæringa større tap til jerv enn det Stortinget har forutsatt i rovdyrforliket. Lunde lovet å gjøre det han kunne for å få jervebestanden ned på bestandsmålet foran beitesesongen 2016 og vil blant annet vurdere bruk av plotthund.

Departementet ønsker bredt forlik

Statssekretær Lars Andreas Lunde informerte om at departementet er i dialog med Stortinget og ønsker å få til et bredt forlik, slik at rovdyrpolitikken ligger fast selv om det skulle bli endringer i den politiske sammensetningen på Stortinget etter valget. Lunde mener at dette vil gi beitenæringa mer forutsigbarhet. Det er først og fremst forvaltning av grenseflokker, bestandsmål for ulv og ulvesone som Stortinget skal ta stilling til.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere