Kom med krav til ulvemeldinga

Av Finn Erlend Ødegård,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag i møte med Klima- og Miljødepartementet om den kommende ulvemeldinga.

Bilde fra venstre: Lars Andreas Lunde (statssekretær KLD), Einar Frogner (styremedlem i Norges Bondelag), Pål Kjorstad (styremedlem i Norsk Sau og Geit og John Petter Løvstad (assisterende generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag).

Norges Bondelag hadde sammen med Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit møte med statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og Miljødepartementet mandag 2. november, om ulvemeldinga som  trolig vil bli lagt fram for Stortinget før nyttår.

- Erstatningsoppgjøret for sau drept av rovdyr viser at ulv nå står for om lag 10 % av rovdyrtapene i Norge. Ulveangrepene fordeler seg over hele Sør-Norge og truer eksistensgrunnlaget for beitenæringa. Vi er nødt til å få på plass et strengere og mer effektivt regime for uttak av ulv som vandrer inn fra Sverige, sier styremedlem Einar Frogner som representerte Norges Bondelag på møtet.

Ønsker ikke ynglinger av ulv i Norge

Beiteorganisasjonene framholdt sitt krav om at vi ikke ønsker ynglinger av ulv i Norge og viste til historikken i ulvesona hvor alt utmarksbeite i hovedsak er avviklet. All erfaring viser at det ikke er mulig å kombinere utmarksbeite og ulv. Organisasjonene tok også opp problemene med at rovdyrforvaltninga praktiserer en buffersone utenfor ulvesona i Hedmark og Akershus. Til tross for at dette er et prioritert beiteområde, veier hensynet til rovviltet tyngst i miljømyndighetenes forvaltning.

Videre ba organisasjonene om at Regjeringen foretar en juridisk vurdering av hvilke forpliktelser Norge har til Bernkonvensjonen.

Tynnslitt tillit

- Det er problematisk at mange politikere framholder at Bernkonvensjonen forplikter Norge til å ha ulv når dette i høyeste grad er usikkert, sier Einar Frogner.

Organisasjonene framholdt at tilliten til ulveovervåkningen er liten og at KLD må gjøre overvåkningen mer åpen og i større grad involvere lokalbefolkningen.

- Det er viktig at Stortinget behandler meldinga i god tid før beitesesongen 2016, slik at aktuelle tilpasninger kan gjøres i god til før sauen slippes på utmarksbeite, sier Einar Frogner.

Organisasjonene tok opp jervebestanden som har økt langt over Stortingets mål om 39 årlige ynglinger. Rovdata har i 2015 registrert hele 65 ynglinger. Selv etter hiuttakene som Statens Naturoppsyn gjennomførte i vår, var det over 50 jervekull før beitesesongen startet.
Med dette påføres beitenæringa større tap til jerv enn det Stortinget har forutsatt i rovdyrforliket. Lunde lovet å gjøre det han kunne for å få jervebestanden ned på bestandsmålet foran beitesesongen 2016 og vil blant annet vurdere bruk av plotthund.

Departementet ønsker bredt forlik

Statssekretær Lars Andreas Lunde informerte om at departementet er i dialog med Stortinget og ønsker å få til et bredt forlik, slik at rovdyrpolitikken ligger fast selv om det skulle bli endringer i den politiske sammensetningen på Stortinget etter valget. Lunde mener at dette vil gi beitenæringa mer forutsigbarhet. Det er først og fremst forvaltning av grenseflokker, bestandsmål for ulv og ulvesone som Stortinget skal ta stilling til.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere