Jordbruket og Staten ble enige om en krisepakke som tillegg til jordbruksavtalen 30. august i år, og nå er denne altså klar for godkjenning i Stortinget. Innstillingen fra næringskomiteen støtter opp under at det var viktig og riktig med en krisepakke for tørkerammet landbruk.

I høringa i forkant av behandlinga oppfordret bondelagsleder Lars Petter Bartnes næringskomiteen til å vedta krisepakka, men også til å bidra til å ruste næringa bedre til å håndtere lignende kriser i framtiden. Konkret handler dette om å etablere egne nasjonale lagre for mat- og fôrkorn og om å etablere et eget klimafond for landbruket med skattefordel.

I behandlingen peker næringskomiteen på at tørkesommeren har vist hvor viktig det er med landbruk i hele landet, og «når det er tørke eller flom i en del av Norge, kan det være bedre vekstforhold i andre deler av landet. Jordbruk i hele Norge er derfor svært viktig for folks sikkerhet»

Håp for klimafondsordning i statsbudsjettet

Per SkorgeOpposisjonen på Stortinget kritiserer regjeringa for å ignorere Stortingets krav om utredning av klimafond for landbruket. Ap, Sp og SV ber om at det settes ned en arbeidsgruppe som kan utrede en modell for klimafond for landbruket, mens Krf henviser til oppfølging i statsbudsjettet. 

- Klimafond var et av Bondelagets sterkeste innspill til statsbudsjettet som nå er under behandling. Vi setter vår lit til at politikerne nå tar denne saken videre og etablerer en arbeidsgruppe som kan forberede innføring av klimafond, sier generalsekretær Per Skorge.

Anerkjenner smitterisiko ved fôrimport

Videre var næringskomiteen bekymret for uheldige konsekvenser av import av fôr for norsk dyrehelse og matsikkerhet. Komiteen ber regjeringen komme tilbake med en oppdatert plan for hvordan god dyre- og plantehelse ikke skal bli svekket som følge av smittefaren grunnet fôrimport.

- Det er positivt at Næringskomiteen ser farene ved fôrimport. Nå er det viktig at midler til et overvåkingsprogram kommer på plass i statsbudsjettet for 2019, sier Per Skorge.

Det er bred enighet om at avlingsskadeordninga er viktig. Opposisjonen ønsker en styrking av ordninga og en gjennomgang før jordbruksoppgjøret 2019.