FNs klimaforhandlinger pågår i Bonn i perioden 6-17. november. En lang rekke tema drøftes, ett av disse er klimaarbeidet for jordbrukssektoren. Etter flere år med krevende forhandlinger har arbeidet resultert i en plan for hvordan temaet skal håndteres de tre neste årene.
 

Arbeidet skal skje i et samarbeid mellom gruppen som jobber med vitenskapelig og teknologisk rådgiving og gruppen som jobber med implementering og gjennomføring. Dette skal sikre at kunnskapsgrunnlaget forbedres, samtidig som det jobbes fram tiltak som kan iverksettes.
 

Nestleder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, ønsker vedtaket velkommen og varsler at bøndenes organisasjoner forventer å bli involvert i det videre arbeidet.
 

- Dette er en veldig viktig avklaring. Nå kan den virkelige jobben begynne; vi må finne løsninger for å gjøre matproduksjonen verden over mer klimasmart gjennom produktivitetsvekst og kontinuerlige forbedringer, sier Gimming som er tilstede i Bonn og følger forhandlingene.
 

Klimaarbeidet innenfor jordbruk skal baseres på workshops, tekniske ekspertmøter og samarbeid med andre underliggende organer. Prosessen starter med en innspillsrunde, hvor alle parter har muligheten til å levere bidrag. Det er definert flere tema som skal berøres i dette arbeidet, flere tema kan komme til underveis.
 

Temaene som i første rekke skal diskuteres er:

  • Hvordan man skal implementere de tiltakene som har kommet ut av prosessen.
  • Klimatilpassing, herunder tilpasningstiltak som vil bedre klimaeffektiviteten i jordbruket.
  • Økt karbonlagring i jord, forbedret jordtilstand og håndtering av vann.  
  • Bedre næringsutnyttelse og håndtering av husdyrgjødsel i bærekraftige og robuste produksjonssystemer.
  • Optimalisering i husdyrproduksjonene.
  • Sosioøkonomiske- og matsikkerhetsaspekter knyttet til klimaendringer og jordbrukssektoren.

Les mer om arbeidsplanen her.
 

Norske forhandlere er fornøyde

Den norske forhandlingsdelegasjonen er tilfreds med løsningen som ble framforhandlet på COP 23 i Bonn. Norges forhandlingsleder Henrik Hallgrim Eriksen er fornøyd over at partene har kommet til enighet.
 

- Enigheten om arbeidsplanen for jordbruk sender et viktig signal til omverdenen om at partene tar utfordringene i jordbrukssektoren på alvor. Vi håper partene kan bygge videre på det positive momentumet fra COP-beslutningen når de møtes igjen våren 2018 for å definere programmet fremover, sier Eriksen.
 

Bjørn Gimming imøteser videre arbeid og ser fram til å delta i den videre prosessen.
 

- I det videre arbeidet er det avgjørende å etablere et godt samarbeid mellom beslutningstakere, vitenskapsmiljøene og matprodusenter verden over. Jeg har i møtet varslet at jordbruksorganisasjonene er klare for å bidra i dette viktige arbeidet.
 

Rapporten som oppsummerer klimaarbeidet i jordbrukssektoren skal legges fram på klimaforhandlingene i 2020. 
 

Les mer om landbruk og klima.