Under stiftelsesmøtet på torsdag ble samvirkeselskapet, Landbrukets Dataflyt SA, dannet. Selskapet skal være operativt fra nyttår.

Dataflytprosjektet har vist at det er et betydelig potensial for effektivisering av dataflyt og forbedret beslutningsstøtte i landbruket.

Elektroniske løsninger

Selskapet skal sørge for elektronisk dataflyt mellom bønder og andre aktører i landbruket. For eksempel vil avregningen mellom produsenter og mottakere foregå elektronisk. Målet er å bidra til bedre datakvalitet, gjøre den raskere og billgere. Følgelig kommer papirmølla i landbruket til å bli kraftig kuttet.

Det skal utvikles en serverløsning som tar vare på dataene. Serverne skal drives av samvirkeselskapet. NILF og andre forskningsinstitusjoner vil kunne få tilgang til bakgrunnsdata til forskning, dersom bonden ønsker å bidra til det.

Bondelaget inn på eiersiden

Det nye selskapet der Norges Bondelag går inn på eiersiden med 200.000 kroner skal overta prosjektets rolle, og tilby standarder og infrastruktur for formidling av landbruksbedrifters data - blant annet avregningsdata, fakturadata, regnskapsdata og data fra landbruksdrifta forøvrig. Alt for å sikre effektiv dataflyt gjennom standardisering og tilrettelegging.

Medlemmene i partnerskapet

Et partnerskap bestående av Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Skogeierforbund, Tine, Animalia, Felleskjøpet Agri, Gartnerhallen, Strand Unikorn, Sparebank 1 Gruppen, Landkreditt, Gjensidige og NILF, har over flere år arbeidet med prosjektet «Dataflyt og beslutningsstøtte for norsk landbruk», kalt Dataflytprosjektet. Daldata AS og Agrodata AS har hele tiden vært sentrale samarbeidspartnere. NILF har ledet det operative arbeidet og Norges Bondelag leder styringsgruppen.

Styremedlemmer:

Einar Frogner, Norges Bondelag (Styreleder)
Emil Inversini, Landkredit bank
Tone Roaldkvam, Tine
Steffen Skålsegg, Strand Unikorn
Ivar Pettersen, NILF

Erland Kjesbu fra NILF blir daglig leder.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Einar Frogner