19. juni la rovdyrnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold fram sine vedtak til lisensfelling under lisensjakta 2018/2019. Nå har Norges Bondelag påklagd vedtaket.

Nemndene gikk inn for ei kvote på 12 ulver utafor ulvesona og å felle alle ulvene i tre revirer innafor sona: Slettåsreviret i Hedmark, Mangenreviret i Hedmark og Akershus, og Hobølreviret i Østfold. Rovviltnemndene begrunna vedtaket med at bestandsmålet for ulv i vinter er oppfylt med stor margin.

Ønsker større lisensfellingskvote

Norges Bondelag leverte denne uka en klage på dette vedtaket. Bakgrunnen er at organisasjonen mener at lisenskvoten nemndene har satt innafor ulvesona er for lav til at vi kan komme ned på bestandsmålet på 4-6 ynglinger. Norges Bondelag krever at lisenskvota utvides til 4,5 familiegrupper hvorav 3 skal være helnorske flokker og 3 skal være flokker i grenserevir.

«Erfaringen fra de siste årene samt veksttakten i bestanden på norsk side tilsier at det vil bli registrert flere nye ynglinger fra våren 2018. Det vil føre til at man på nytt vil ligge over bestandsmålet etter endt lisensjakt i 2019. Vi mener rovviltmyndighetene må sikte seg inn mot den nedre grensen av målintervallet, det vil si 4 ulveflokker, for å komme innenfor målintervallet etter endt jakt», heter det i brevet Norges Bondelag har sendt til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Krever også utvida fellingsområde

I klagebrevet krever Norges Bondelag også at fellingsområdet for de 12 ulvene som det åpnes for felling av utafor ulvesona utvides til også å gjelde i de delene av ulvesona hvor det ikke er etablerte revir. En stor andel av ulv som gjør skade i beiteprioriterte områder kommer fra Sverige og vandrer gjennom ulvesona. Lisensfelling om vinteren, når det er sporsnø, er langt mer effektiv enn skadefelling på barmark. Dette vil også bidra til konfliktdemping i ulvesona.

«I dagens situasjon, der den norske delen av ulvebestanden er stadig økende og ligger godt over bestandsmålet, tilsier de politiske føringene som er gitt av Stortinget at det må åpnes for felling av ulv på en slik måte at bestandsmålet nås, selv om det innebærer at det må gjennomføres jakt innenfor ulvesonen», heter det i klagebrevet.