- Landbruks- og matpolitikken legges det vekt på økt bærekraftig produksjon av mat. For å sikre en slik utvikling er det nødvendig å ha god kvalitet på jordbruksjorda. Landbrukstellingen 2010 viste at 840 000 dekar fulldyrka jord er dårlig drenert. Det er avgjørende for framtidig matproduksjon at den fulldyrka jorda har en god drenering. God drenering bidrar også positivt til miljøet gjennom at det reduserer faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoffer til vassdrag. Videre tyder forskning på at godt drenert jord slipper ut betydelig mindre lystgass enn vannmetta jord. Lystgass er en sterk drivhusgass, heter det når Landbruks- og matdepartementet nå sender forskriftene ut på høring.

Etterlyst

Norges Bondelag har ved flere anledninger etterlyst grøftemillionene. I februar krevde Norges Bondelag med kornutvalget i spissen retningslinjene til drenering ble ferdigstilt. Tilskudd til drenering ble tilbudt av Regjeringen og senere vedtatt i Teknisk jordbruksavtale 2012-2013. I alt ble det satt av 100 millioner kroner i tilskudd til drenering.

Utålmodige bønder

- Nå er vi utlålmodige, ordningen burde vært på plass allerede, sier Svein Stubberud, leder av kornutvalget i Norges Bondelag, i februar. - De som trenger å grøfte, og ønsker å benytte seg av ordningen, må planlegge og bestille folk til å gjøre jobben. Før det kan gjøres, er vi nødt til å vite hvilke forutsetninger som ligger i ordningen, sa Stubberud.

Her leser du forslag til forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord.

Høringsbrevet fra Landbruks- og matdepartementet

Høringsfristen er satt til 31. mai.